The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

``Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::RuntimeDB``
55/550
Context English Hungarian State
If you have problems, you can add the following line to your ``~/.bashrc`` to execute the commands from the file. Ha problémája van, akkor hozzáadhatja a következő sort a ``~/.bashrc`` fájlhoz, hogy a fájlból hajtsa végre a parancsokat.
Step 13: Further Information 13. lépés: további információk
We advise you to read the OTRS :doc:`performance-tuning` chapter. Javasoljuk az OTRS :doc:`performance-tuning` fejezetének elolvasását is.
Introduction Bevezetés
OTRS (Open Technology – Real Service) is an open source ticket request system with many features to manage customer telephone calls and emails. It is distributed under the GNU General Public License (GPL) and tested on various Linux platforms. Do you receive many e-mails and want to answer them with a team of agents? You're going to love OTRS! Az OTRS (Open Technology – Real Service) egy sok funkcióval rendelkező nyílt forráskódú jegykezelő rendszer az ügyfelek telefonhívásainak és e-mailjeinek kezeléséhez. A GNU General Public License (GPL) feltételei szerint terjeszthető, és számos Linux platformon próbálták ki. Rengeteg e-mailt kap és egy ügyintézőcsapattal szeretné megválaszolni azokat? Akkor imádni fogja az OTRS-t!
About This Manual Erről a kézikönyvről
This manual is intended for use by system administrators. The chapters describe the installation and updating of the OTRS software. Ezt a kézikönyvet a rendszer-adminisztrátorok általi használatra szánták. A fejezetek az OTRS szoftver telepítését és frissítését írják le.
There is no graphical user interface for installation and updating. System administrators have to follow the steps described in the following chapters. Nincs grafikus felhasználói felület a telepítéshez és a frissítéshez. A rendszer-adminisztrátoroknak a következő fejezetekben leírt lépéseket kell követniük.
All console commands look like ``username> command-to-execute``. Username indicates the user account of the operating system, which need to use to execute the command. If a command starts with ``root>``, you have to execute the command as a user who has root permissions. If a command starts with ``otrs>``, you have to execute the command as the user created for OTRS. Az összes konzolparancs ``felhasználónév> végrehajtandó-parancs`` formában van megadva. A felhasználónév jelzi az operációs rendszernek azt a felhasználói fiókját, amelyet a parancs futtatásához használni kell. Ha egy parancs ``root>`` felhasználóval kezdődik, akkor a parancsot olyan felhasználóval kell végrehajtania, akinek rendszergazdai jogosultságai vannak. Ha egy parancs ``otrs>`` felhasználóval kezdődik, akkor a parancsot olyan felhasználóval kell végrehajtania, akit az OTRS-hez hoztak létre.
Don't select ``username>`` when you copy the command and paste it to the shell. Otherwise you will get an error. Ne jelölje ki a ``felhasználónév>`` előtagot, amikor lemásolja a parancsot és beilleszti a parancsértelmezőbe. Különben hibát fog kapni.
We supposed that OTRS will be installed to ``/opt/otrs``. If you want to install OTRS to a different directory, then you have to change the path in the commands or create a symbolic link to this directory. Feltételezzük, hogy az OTRS az ``/opt/otrs`` könyvtárba lesz telepítve. Ha egy másik könyvtárba szeretné telepíteni az OTRS-t, akkor ki kell cserélnie az útvonalat a parancsokban, vagy létre kell hoznia egy szimbolikus hivatkozást arra a könyvtárra.
Performance Tuning Teljesítmény hangolás
There is a list of performance enhancing techniques for your OTRS installation, including configuration, coding, memory use, and more. Létezik egy sor teljesítmény-javító technika az OTRS telepítéséhez, beleértve a beállítást, a kódolást, a memóriahasználatot és egyebeket.
Ticket Index Module Jegyindexelő modul
Ticket index module can be set in system configuration setting ``Ticket::IndexModule``. There are two back end modules for the index for the ticket queue view: A jegyindexelő modul a ``Ticket::IndexModule`` rendszerbeállítási lehetőségben állítható be. Két háttérprogram-modul létezik a jegy várólista nézetének indexeléséhez:
``Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::RuntimeDB`` ``Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::RuntimeDB``
This is the default option, and will generate each queue view on the fly from the ticket table. You will not have performance trouble until you have about 60,000 open tickets in your system. Ez az alapértelmezett beállítás, és minden egyes várólista nézetet röptében állít elő a jegytáblából. Nem lesz teljesítmény problémája, amíg nincs körülbelül 60 000 nyitott jegye a rendszeren.
``Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::StaticDB`` ``Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::StaticDB``
The most powerful module, should be used when you have above 80,000 open tickets. It uses an extra ``ticket_index`` table, which will be populated with keywords based on ticket data. Use the following command for generating an initial index after switching back ends: A legerőteljesebb modul, amelyet akkor kell használnia, ha több mint 80 000 nyitott jegye van. Ez egy további ``ticket_index`` táblát használ, amely kulcsszavakkal lesz feltöltve a jegyadatok alapján. Használja a következő parancsot egy kezdeti index előállításához a háttérprogramok átkapcsolása után:
Ticket Search Index Jegykeresési index
OTRS uses a special search index to perform full-text searches across fields in articles from different communication channels. Az OTRS egy különleges keresési indexet használ a szabad-szavas keresések végrehajtásához a különböző kommunikációs csatornákból érkező bejegyzések mezőiben.
To create an initial index, use this command: Egy kezdeti index létrehozásához használja ezt a parancsot:
Actual article indexing happens via an OTRS daemon job in the background. While articles which were just added in the system are marked for indexing immediately, it could happen their index is available within a few minutes. A tényleges bejegyzésindexelés egy OTRS démonfeladaton keresztül történik a háttérben. Mivel a rendszerhez éppen hozzáadott bejegyzések azonnal meg lesznek jelölve indexelésre, így megtörténhet, hogy az indexük néhány percen belül elérhető lesz.
There are some options available for fine tuning the search index: Elérhető néhány beállítás a keresési index finomhangolásához:
``Ticket::SearchIndex::IndexArchivedTickets`` ``Ticket::SearchIndex::IndexArchivedTickets``
Defines if archived tickets will be included in the search index (not enabled by default). This is advisable to keep the index small on large systems with archived tickets. If this is enabled, archived tickets will be found by full-text searches. Meghatározza, hogy az archivált jegyek fel legyenek-e véve a keresési indexbe (alapértelmezetten nincs engedélyezve). Ajánlott az indexet kis méretűként tartani archivált jegyekkel rendelkező nagy rendszereken. Ha ez engedélyezve, akkor az archivált jegyek megtalálhatók lesznek a szabad-szavas keresésekkel.
``Ticket::SearchIndex::Attribute`` ``Ticket::SearchIndex::Attribute``
Basic full-text index settings. Alapvető szabad-szavas index beállítások.
``Ticket::SearchIndex::Attribute`` Setting A ``Ticket::SearchIndex::Attribute`` beállítás
Run the following command in order to generate a new index: Futtassa a következő parancsot egy új index előállításának érdekében:
``WordCountMax`` ``WordCountMax``

Loading…

``Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::RuntimeDB``
``Kernel::System::Ticket::IndexAccelerator::RuntimeDB``
10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/performance-tuning.rst:13
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 105