Translation

SysConfig
Zoom into statistics details.
32/290
Context English Bulgarian State
Shows a link in the menu to edit survey questions in its zoom view of the agent interface. Показване на връзка в менюто, за да редактира въпроси от проучването в неговия изглед за увеличение на интерфейса на агента.
Shows a link in the menu to go back in the survey zoom view of the agent interface. Показване на връзка в менюто, за да се върне в изгледа за увеличение на интерфейса на агента.
Shows a link in the menu to zoom into the survey statistics details in its zoom view of the agent interface. Показване на връзка в менюто, за да приближи подробностите в статистическите данни за проучването в екрана за увеличение на интерфейса на агента.
Stats Details Статистика/Детайли
Survey Add Module. Добавяне на модул.
Survey Edit Module. Редактиране на Модул.
Survey Overview "Small" Limit Преглед на изследването за "Малък" лимит
Survey Stats Module. Модул "Статистика на проучванията".
Survey Zoom Module. Модул за увеличаване на наблюдението.
Survey limit per page for Survey Overview "Small". Граница на изследването на страница за преглед на "Малки".
Surveys will not be sent to the configured email addresses. Проучванията няма да бъдат изпратени до конфигурираните имейл адреси.
The identifier for a survey, e.g. Survey#, MySurvey#. The default is Survey#. Идентификаторът за проучване, напр. Проучване #, MySurvey #. По подразбиране е "Проучване #".
Ticket event module to send automatically survey email requests to customers if a ticket is closed. Модул за събитие на билети за автоматично изпращане на заявки за електронна поща до клиентите, ако билетът е затворен.
Trigger delete results (including vote data and requests).
Trigger sending delayed survey requests. Trigger изпраща закъснели заявки за проучване.
Zoom into statistics details. Увеличете статистическите данни.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/Survey/Survey.bg.po, string 157