The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Template: AdminGenericInterfaceDebugger
Debugger
8/100
Context English Polish State
CMD linia poleceń
This command will be executed. ARG[0] will be the ticket number. ARG[1] the ticket id. Komenda zostanie wykonana. ARG[0] to numer zgłoszenia. ARG[1] to id zgłoszenia.
Delete tickets Usuń zgłoszenia
Warning: All affected tickets will be removed from the database and cannot be restored! Uwaga: wszystkie wybrane zgłoszenia będą usunięte z bazy danych i nie będzie można ich przywrócić!
Execute Custom Module Uruchom własny moduł
Param %s key Klucz parametru %s
Param %s value Wartość parametru %s
Results Wyniki
%s Tickets affected! What do you want to do? Liczba wybranych zgłoszeń %s. Co chcesz zrobić?
Warning: You used the DELETE option. All deleted tickets will be lost! Uwaga: Użyta została opcja USUWANIA. Wszystkie usunięte zgłoszenia będą utracone!
Warning: There are %s tickets affected but only %s may be modified during one job execution! Ostrzeżenie: Istnieje %s zgłoszeń, których dotyczy zadanie ale tylko %s może być zmodyfikowanych przy jednym wykonaniu zadania.
Affected Tickets Wybrane zgłoszenia
Age Wiek
GenericInterface Web Service Management Zarządzanie serwisami sieciowymi GenericInterface
Web Service Management Zarządzanie Web Service
Debugger Debugger
Go back to web service Powróć do usług sieciowych
Clear Wyczyść
Do you really want to clear the debug log of this web service? Czy na pewno chcesz wyczyścić log debug tego serwisu sieciowego?
Request List Lista żądań
Time Czas
Communication ID Identyfikator komunikacji
Remote IP Zdalny IP
Loading Ładowanie
Select a single request to see its details. Zaznacz pojedyncze żądanie aby zobaczyć jego szczegóły.
Filter by type Filtruj po typie
Filter from Filtruj od
Filter to Filtruj do
Filter by remote IP Filtruj po zdalnym IP
Limit Limit
Refresh Odswież

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericInterfaceDebugger
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 691