Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Link ticket
0/110
Context English Dutch State
Created Gemaakt
Download Downloaden
URL URL
Export calendar Kalender exporteren
Download calendar Kalender downloaden
Copy public calendar URL URL van openbare agenda kopiëren
Calendar Kalender
Calendar name Kalender naam
Calendar with same name already exists. Kalender met dezelfde naam bestaat al.
Color Kleur
Permission group Permissie groep
Ticket Appointments Ticketafspraken
Rule Regel
Remove this entry Verwijder dit item
Remove Verwijderen
Link ticket
Start date Begin datum
End date Einddatum
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created. Gebruik onderstaande opties om te verfijnen voor welke tickets afspraken automatisch worden gemaakt.
Queues Wachtrijen
Please select a valid queue. Selecteer een geldige wachtrij.
Search attributes Zoekkenmerken
Add entry Item toevoegen
Add Toevoegen
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data. Definieer regels voor het maken van automatische afspraken in deze kalender op basis van ticketgegevens.
Add Rule Regel toevoegen
Submit Versturen
Appointment Import Afspraak importeren
Go back Ga terug
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics). Het geüploade bestand moet de geldige iCal-indeling hebben (.ics).
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions. Als de gewenste agenda hier niet wordt vermeld, moet je ervoor zorgen dat je ten minste 'maak' machtigingen hebt.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
3 weeks ago
Source string age
3 weeks ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 83