Translation

Template: AdminCustomerGroup
Customer Default Groups:
26/240
Context English Norwegian Bokmål State
Just use this feature if you want to define group permissions for customers. Bruk denne funksjonen kun dersom du vil definere grupperettigheter for kunder.
Enable it here! Aktiver denne her!
Edit Customer Default Groups Endre standardgrupper for kunder
These groups are automatically assigned to all customers. Disse gruppene blir automatisk tildelt alle nye kunder
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
Filter for Groups Filter for Grupper
Select the customer:group permissions. Velg rettigheter for kunde:gruppe
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer). Hvis ingenting blir valgt vil det ikke være noen rettigheter for denne gruppen (saker vil ikke være synlige for brukeren).
Search Results Søkeresultat
Customers Kunder
Groups Grupper
Change Group Relations for Customer Endre grupperettigheter for Kunde
Change Customer Relations for Group Endre kundekoplinger for gruppe
Toggle %s Permission for all Slå av/på %s-tilgang for alle
Toggle %s permission for %s Slå av/på %s-tilgang for %s
Customer Default Groups: Standardgrupper for kunder
No changes can be made to these groups. Kan ikke endre disse gruppene.
ro lesetilgang
Read only access to the ticket in this group/queue. Kun lese-tilgang til saker i denne gruppen/køen.
rw skrivetilgang
Full read and write access to the tickets in this group/queue. Full lese- og skrive-tilgang til saker i denne gruppen/køen.
Customer User Management Administrasjon: Kundebruker
Add Customer User Legg til kunde-bruker
Edit Customer User Endre kunde-bruker
Customer user are needed to have a customer history and to login via customer panel. Kundebrukere trengs for å kunne ha kundehistorikk og mulighet til å logge inn via brukerpanelet.
List (%s total)
Username Brukernavn
Email E-post
Last Login Siste innlogging
Login as Logg inn som
Switch to customer Bytt til kunde

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCustomerGroup
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nb_NO.po, string 366