Translation

Criticality
11/110
Context English Hungarian State
Criticality ↔ Impact ↔ Priority Screen
Kritikusság ↔ Hatás ↔ Prioritás képernyő
Service Level Agreements
Szolgáltatási megállapodások
The service level agreement management screen is available in the *Service Level Agreements* module of the *Ticket Settings* group.
A szolgáltatási megállapodás kezelésének képernyője a *Jegybeállítások* csoport *Szolgáltatási megállapodások* moduljában érhető el.
Add Service Level Agreement Screen
Szolgáltatási megállapodás hozzáadása képernyő
Service Level Agreement Settings
Szolgáltatási megállapodás beállításai
Only those settings are described here, that are added by the package. The explanation of other settings can be found in the administrator manual. The fields marked with an asterisk are mandatory.
Csak azok a beállítások kerülnek itt bemutatásra, amelyeket a csomag adott hozzá. Az egyéb beállítások magyarázata az adminisztrátori kézikönyvben található meg. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
Type
Típus
Select a type for the service level agreement. The possible values come from :doc:`../administration/general-catalog` added by the package.
Egy típus kiválasztása a szolgáltatási megállapodáshoz. A lehetséges értékek az :doc:`../administration/general-catalog` osztályából érkeznek, amelyet a csomag adott hozzá.
Minimum Time Between Incidents (minutes)
Az incidensek közti legkisebb idő (perc)
You can define here the minimum time between incidents.
Itt határozhatja meg az incidensek közti legkisebb időt.
Services
Szolgáltatások
The service management screen is available in the *Services* module of the *Ticket Settings* group.
A szolgáltatáskezelés képernyő a *Jegybeállítások* csoport *Szolgáltatások* moduljában érhető el.
Add Service Screen
Szolgáltatás hozzáadása képernyő
Service Settings
Szolgáltatás beállításai
Select a type for the service. The possible values come from :doc:`../administration/general-catalog` added by the package.
Egy típus kiválasztása a szolgáltatáshoz. A lehetséges értékek az :doc:`../administration/general-catalog` osztályából érkeznek, amelyet a csomag adott hozzá.
Criticality
Kritikusság
Select a criticality for the service. The possible values come from :doc:`../administration/general-catalog` added by the package.
Egy kritikusság kiválasztása a szolgáltatáshoz. A lehetséges értékek az :doc:`../administration/general-catalog` osztályából érkeznek, amelyet a csomag adott hozzá.
*itsm-service*
*itsm-service*
Group for accessing the *ITSM Service* screen of the agent interface.
Egy csoport az ügyintézői felület *ITSM szolgáltatás* képernyőjéhez történő hozzáféréshez.
In order to grant users access to the *Services* menu, you need to add them as member to the group *itsm-service*.
Annak érdekében, hogy hozzáférést adjon a felhasználók számára a *Szolgáltatások* menühöz, hozzá kell adnia őket az *itsm-service* csoporthoz tagként.
Service
Szolgáltatás
Use this screen to get a list of services directly in the agent interface. The *Service* menu item is available in the *Services* menu of the main navigation bar.
Használja ezt a képernyőt, hogy lekérje a szolgáltatások listáját közvetlenül az ügyintézői felületen. A *Szolgáltatás* menüpont a fő navigációs sáv *Szolgáltatások* menüjében érhető el.
Service Overview Screen
Szolgáltatás áttekintő képernyő
A view on services and configuration items, including information on each object’s current state, allows you to analyze an incident and calculate the incident’s impact on affected services and customers, and service level agreements and linked configuration items are also displayed. For each configuration item, the current incident state is shown. In addition, the incident state will be propagated for dependent service level agreements and configuration items. If a service is selected, the service details will be shown, now with the additional current incident *State*, which is calculated from the incident states of dependent services and configuration items.
A szolgáltatások és konfigurációelemek nézete, beleértve minden egyes objektum aktuális állapotának információit, lehetővé teszik egy incidens elemzését és az incidens hatásának kiszámítását az érintett szolgáltatásoknál és ügyfeleknél, valamint a szolgáltatási megállapodások és a kapcsolt konfigurációelemek is megjelennek. Minden konfigurációelemnél látható az aktuális incidensállapot. Továbbá az incidensállapot terjesztésre kerül a függő szolgáltatási megállapodásoknál és konfigurációelemeknél. Ha kiválasztanak egy szolgáltatást, akkor meg fognak jelenni a szolgáltatás részletei, mostantól a további aktuális *incidensállapottal*, amely a függő szolgáltatások és konfigurációelemek incidensállapotaiból kerülnek kiszámításra.
Service states can have one of the following three values:
A szolgáltatás állapotai a következő három érték egyikével rendelkezhetnek:
Operational (green)
Üzemképes (zöld)
Warning (yellow)
Figyelmeztetés (sárga)
Incident (red)
Incidens (piros)
The propagation of the incident state will be carried out if configuration items are linked with the link type *depend on*. Here the following rules apply:
Az incidensállapot terjesztése akkor lesz végrehajtva, ha a konfigurációelemek a *függ ettől* kapcsolattípussal vannak összekapcsolva. Itt a következő szabályok kerülnek alkalmazásra:
If a configuration item is dependent on another configuration item, which is in the state *Incident*, the dependent configuration item gets the state *Warning*.
Ha egy konfigurációelem egy másik olyan konfigurációelemtől függ, amely *Incidens* állapotban van, akkor a függő konfigurációelem a *Figyelmeztetés* állapotot kapja.
If a service is dependent on configuration items, and one of these configuration items has a state *Incident*, the service will also get the state *Incident*.
Ha egy szolgáltatás konfigurációelemektől függ, és ezen konfigurációelemek egyike *Incidens* állapottal rendelkezik, akkor a szolgáltatás is az *Incidens* állapotot fogja kapni.
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/OTRS::ITSM Manual
Kritikusság
Following strings have same context and same source.
Approved OTRS 7/ITSM Incident Problem Management
Kritikusság
Approved OTRS 7/ITSM Core
Kritikusság

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Criticality
Kritikusság
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set.
Source string location
../../content/itsm-core/admin/ticket-settings/services.rst:30
Source string age
8 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 845