Translation

``Searchable``
14/140
Context English Hungarian State
Must be unique and only accept alphabetic and numeric characters. If this is changed, data will not be readable from old definitions.
Egyedinek kell lennie, és csak betű és szám karaktereket fogad el. Ha ez megváltozik, akkor az adatok nem lesznek olvashatóak a régi meghatározásokból.
``Name`` \*
``Name`` \*
The label of the field in the form. Any type of characters can be entered to this field including uppercase letters and spaces.
Az űrlapon lévő mező címkéje. Bármilyen típusú karakter beírható ebbe a mezőbe, beleértve a nagybetűket és a szóközt is.
It is recommended to always use English words for names.
Ajánlott mindig angol szavakat használni a neveknél.
Names can be translated into other languages with custom translation files. See the `Custom Translation File <https://doc.otrs.com/doc/manual/developer/7.0/en/content/how-it-works/translations.html#custom-translation-file>`__ chapter in the developer manual.
A nevek lefordíthatóak más nyelvekre az egyéni fordítási fájlokkal. Nézze meg az `egyéni fordítási fájl <https://doc.otrs.com/doc/manual/developer/7.0/en/content/how-it-works/translations.html#custom-translation-file>`__ fejezetet a fejlesztői kézikönyvben.
``Searchable``
``Searchable``
Defines whether the field is searchable or not. Possible values are *0* or *1*.
Meghatározza, hogy a mező kereshető-e vagy sem. Lehetséges értékek: *0* vagy *1*.
``Input`` \*
``Input`` \*
Initiates the definition of the input field. An input field can contain the following attributes:
Előkészíti a beviteli mező meghatározását. Egy beviteli mező a következő attribútumokat tartalmazhatja:
``Type`` \*
``Type`` \*
Defines the type of the element. Must be placed indented as a logical block. Possible values are:
Meghatározza az elem típusát. Behúzva kell elhelyezni logikai blokként. A lehetséges értékek:
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/OTRS::ITSM Manual
``Searchable``
Following string has same context and same source.
Approved OTRS 7/Feature Add-ons Manual
``Searchable``

Loading…

bu

Translation approved

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

``Searchable``
``Searchable``
4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Flags
ignore-same
Source string location
../../content/itsm-configuration-management/admin/cmdb-settings/config-items.rst:76
Source string age
4 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 641