Translation

SysConfig
Defines Required permissions to get ITSM configuration items using the Generic Interface.
96/890
Context English Macedonian State
Config Items Конфиг Членови
Config item add.
Config item edit.
Config item event module that enables logging to history in the agent interface. Конфиг член настан модули кои овозможуваат запишуваат логови во историја на агент интефејсот.
Config item history.
Config item print.
Config item zoom.
ConfigItemNumber
Configuration Item Limit Конфигурациски Член Лимит
Configuration Item limit per page.
Configuration Management Database.
Configuration item bulk module.
Create and manage the definitions for Configuration Items. Креирај и менаџирај дефиниции за Конфигурациски Членови.
Defines Required permissions to create ITSM configuration items using the Generic Interface. Дефинира Барани пермисии да креира ITSM конфигурациски членови користејќи Генерички Интерфејси.
Defines Required permissions to delete ITSM configuration items using the Generic Interface.
Defines Required permissions to get ITSM configuration items using the Generic Interface. Дефинира Барани пермисии за да земе ITSM конфигурациски членови користејќи Генерички Интерфејс.
Defines Required permissions to search ITSM configuration items using the Generic Interface. Дефинира Барани пермисии за ITSM конфигурациски членови користејќи Генерички Интерфејси.
Defines Required permissions to update ITSM configuration items using the Generic Interface. Дефинира Барани пермисии за надградба на ITSM конфигурациски членови на Генерички Интерфејс.
Defines an overview module to show the small view of a configuration item list. Дефинира преглед модул за приказ на мал преглед на кофигурациска лчен листа.
Defines regular expressions individually for each ConfigItem class to check the ConfigItem name and to show corresponding error messages. Дефинира регуларни изрази индивидуално за секоја КонфигЧлен класа за да провери КонфигЧлен име и да ги прикаже грешните кореспондирачките пораки.
Defines the default subobject of the class 'ITSMConfigItem'. Дефинира стандарден субобјект за класата 'ITSMConfigItem'.
Defines the number of rows for the CI definition editor in the admin interface. Дефинира број на редици за CI дефиницискиот уредник во админ интерфејсот.
Defines the order of incident states from high (e.g. cricital) to low (e.g. functional).
Defines the relevant deployment states where linked tickets can affect the status of a CI.
Defines the search limit for the AgentITSMConfigItem screen. Дефинира лимит за барања за AgentITSMConfigItem екранот.
Defines the search limit for the AgentITSMConfigItemSearch screen. Дефинира лимит за барања за AgentITSMConfigItemSearch екранот.
Defines the shown columns in the config item overview. This option has no effect on the position of the column. Note: Class column is always available if filter 'All' is selected. Дефинира приказ на колони во конфиг членот преглед. Оваа опција нема ефект на позицијата на колони. Забелешка: Класни колони се секогаш достапни ако филтерот 'All' е одбран.
Defines the shown columns in the config item search. This option has no effect on the position of the column. Дефинира приказ на колони во конфиг член барање. Оваа опција нема ефект на позицијата на колоните.
Defines the shown columns of CIs in the config item overview depending on the CI class. Each entry must be prefixed with the class name and double colons (i.e. Computer::). There are a few CI-Attributes that are common to all CIs (example for the class Computer: Computer::Name, Computer::CurDeplState, Computer::CreateTime). To show individual CI-Attributes as defined in the CI-Definition, the following scheme must be used (example for the class Computer): Computer::HardDisk::1, Computer::HardDisk::1::Capacity::1, Computer::HardDisk::2, Computer::HardDisk::2::Capacity::1. If there is no entry for a CI class, then the default columns are shown as defined in the setting ITSMConfigItem::Frontend::AgentITSMConfigItem###ShowColumns. Дефинира приказ на колони од CIs во конфиг членот прегледот во зависност од CI класата. Секој влез мора да има префикс со класно име и двојни колони (i.e. Computer::). Има неколку CI-Атрибути кои се чести со сите CIs (пример за класта Computer: Computer::Name, Computer::CurDeplState, Computer::CreateTime). За приказ на идивидуални CI-Attributes како што се дефинирани во CI-Дефиницијата, следнава шема мора да биде искористена (пример за класата Computer): Computer::HardDisk::1, Computer::HardDisk::1::Capacity::1, Computer::HardDisk::2, Computer::HardDisk::2::Capacity::1. Ако нема влез за CI класа, тогаш стандардните колони се прикажани како што се дефинирани во поставувањето ITSMConfigItem::Frontend::AgentITSMConfigItem###ShowColumns.
Defines the shown columns of CIs in the config item search depending on the CI class. Each entry must be prefixed with the class name and double colons (i.e. Computer::). There are a few CI-Attributes that are common to all CIs (example for the class Computer: Computer::Name, Computer::CurDeplState, Computer::CreateTime). To show individual CI-Attributes as defined in the CI-Definition, the following scheme must be used (example for the class Computer): Computer::HardDisk::1, Computer::HardDisk::1::Capacity::1, Computer::HardDisk::2, Computer::HardDisk::2::Capacity::1. If there is no entry for a CI class, then the default columns are shown as defined in the setting ITSMConfigItem::Frontend::AgentITSMConfigItem###ShowColumns. Дефинира приказ на колони од CIs во конфиг членот прегледот во зависност од CI класата. Секој влез мора да има префикс со класно име и двојни колони (i.e. Computer::). Има неколку CI-Атрибути кои се чести со сите CIs (пример за класта Computer: Computer::Name, Computer::CurDeplState, Computer::CreateTime). За приказ на идивидуални CI-Attributes како што се дефинирани во CI-Дефиницијата, следнава шема мора да биде искористена (пример за класата Computer): Computer::HardDisk::1, Computer::HardDisk::1::Capacity::1, Computer::HardDisk::2, Computer::HardDisk::2::Capacity::1. Ако нема влез за CI класа, тогаш стандардните колони се прикажани како што се дефинирани во поставувањето ITSMConfigItem::Frontend::AgentITSMConfigItem###ShowColumns.
Defines the shown columns of CIs in the config item widget depending on the CI class. Each entry must be prefixed with the class name and double colons (i.e. Computer::). There are a few CI-Attributes that are common to all CIs (example for the class Computer: Computer::Name, Computer::CurDeplState, Computer::CreateTime). To show individual CI-Attributes as defined in the CI-Definition, the following scheme must be used (example for the class Computer): Computer::HardDisk::1, Computer::HardDisk::1::Capacity::1, Computer::HardDisk::2, Computer::HardDisk::2::Capacity::1. If there is no entry for a CI class, then the default columns are shown as defined in the setting AgentCustomerInformationCenter::Backend###0060-CIC-ITSMConfigItemCustomerCompany (key DefaultColumns).

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/ITSMConfigurationManagement/ITSMConfigurationManagement.mk.po, string 213