Translation

Attribute
10/100
Context English Hungarian State
This package makes it possible to create dynamic fields of the type *Calculation*, which can perform simple mathematical operations. Ez a csomag lehetővé teszi a *Számítás* típusú dinamikus mezők létrehozását, amelyek egyszerű matematikai műveleteket végezhetnek el.
After installation of the package a new dynamic field type *Calculation* will be available for tickets and articles. A csomag telepítése után egy új *Számítás* típusú dinamikus mező válik elérhetővé a jegyekhez és bejegyzésekhez.
This dynamic field can be created the same way as default dynamic fields are created. For this navigate to the *Dynamic Fields* module of the *Processes & Automation* group in the administrator interface. In this screen you can select the *Calculation* field from the drop-down lists on the left side. Ezt a dinamikus mezőt ugyanolyan módon lehet létrehozni mint az alapértelmezett dinamikus mezőket. Ehhez navigáljon a *Folyamatok és automatizálás* csoport *Dinamikus mezők* moduljához az adminisztrátori felületen. Ezen a képernyőn választhatja ki a *Számítás* mezőt a bal oldalon lévő legördülő listából.
Calculation Dynamic Field Settings Számítás dinamikus mező beállításai
Calculation dynamic field is used to perform simple mathematical operations. A számítás dinamikus mező egyszerű matematikai műveletek elvégzéséhez használható.
Calculation formula Számítási képlet
This setting is used to add a calculation formula. Simple mathematical operations are possible. The default value is zero. Ez a beállítás egy számítási képlet hozzáadásához használható. Egyszerű matematikai műveletek lehetségesek. Az alapértelmezett érték nulla.
This package has no agent interface, but the dynamic field of type calculation can be added to many screens. Ennek a csomagnak nincs ügyintézői felülete, de a számítás típusú dinamikus mező hozzáadható több képernyőhöz is.
Dynamic Field CI Dynamic Field CI
This feature add-on makes it possible to show configuration items from the OTRS CMDB in dynamic fields in ticket screens in the agent and external interface. This speeds up the ticket creation process for agents and customer users by enabling the use of filters so that only those configuration items that are relevant for the customer company are shown and can be selected in the ticket screens. In addition, the configuration item search function can also be used directly in the ticket. Filters can be defined, e.g. based on: Ez a funkciókiegészítő lehetővé teszi az OTRS CMDB-ben lévő konfigurációelemek megjelenítést dinamikus mezőkben az ügyintézői és a külső felületen lévő jegyképernyőkön. Ez felgyorsítja a jegylétrehozási folyamatot az ügyintézőknek és az ügyfél-felhasználóknak szűrők használatának lehetővé tételével, azért hogy csak azok a konfigurációelemek jelenjenek meg és legyenek kiválaszthatók a jegyképernyőkön, amelyek az ügyfél vállalatához tartoznak. Továbbá a konfigurációelem-keresés funkció is használható közvetlenül a jegyben. A szűrők például a következők alapján határozhatók meg:
Configuration item class Konfigurációelem-osztály
Usage status Használati állapot
Incident status Incidensállapot
Customer ID Ügyfél-azonosító
Customer user ID Ügyfélfelhasználó-azonosító
Attribute Attribútum
In addition, the following configurations are possible: Továbbá a következő beállítások lehetségesek:
Automatic linking and type of linking between configuration item and ticket. Automatikus összekapcsolás és az összekapcsolás típusa a konfigurációelem és a jegy között.
How and in which ticket screens the configuration item should be shown (e.g. as a drop-down list or a tree view). Hogyan és mely jegyképernyőkön kell a konfigurációelemet megjeleníteni (például legördülő listaként vagy fanézetként).
Visualization in the external or agent interface. Grafikus megjelenítés a külső vagy az ügyintézői felületen.
Customer-based visualization and selection of configuration items when creating a ticket in the external interface. A konfigurációelemek ügyfélalapú grafikus megjelenítése és kiválasztása, ha létrehoznak egy jegyet a külső felületen.
Faster ticket creation thanks to the use of filters to choose which configuration items should be shown, e.g. according to class, usage status, incident status, etc. Gyorsabb jegylétrehozás annak köszönhetően, hogy lehetőség van szűrőket használni annak kiválasztásához, hogy mely konfigurációelemeket kell megjeleníteni (például osztály, használati állapot, incidensállapot, stb. szerint).
Maximum flexibility through use in different ticket screens for customer users and/or agents. Maximális rugalmasság azáltal, hogy különböző jegyképernyőkön használható az ügyfél-felhasználóknál és/vagy az ügyintézőknél.
Rapid search for configuration items when creating a ticket. A konfigurációelemek gyors keresése, ha egy jegyet létrehoznak.
Useful for statistics and automatic ticket notifications. Hasznos a statisztikáknál és az automatikus jegyértesítéseknél.
Customers of companies that offer services for different devices/products (CIs) Olyan vállalatok ügyfelei, amelyek különböző eszközökhöz vagy termékekhez (konfigurációelemekhez) nyújtanak szolgáltatásokat
OTRSDynamicFieldCI OTRSDynamicFieldCI
This package contains a configuration interface to create dynamic fields of the type *Configuration item*. These fields can store configuration items in a dynamic field and display them in the different views. Ez a csomag beállítási felületet tartalmaz a *Konfigurációelem* típusú dinamikus mezők létrehozásához. Ezek a mezők konfigurációelemeket tárolhatnak egy dinamikus mezőben, és különböző nézeteken jeleníthetik meg azokat.
This package makes it possible to create dynamic fields of the type *Configuration item*, which can store configuration items in tickets. Ez a csomag lehetővé teszi a *Konfigurációelem* típusú dinamikus mezők létrehozását, amelyek konfigurációelemeket tárolhatnak a jegyekben.
After installation of the package a new dynamic field type *Configuration item* will be available for tickets. A csomag telepítése után egy új *Konfigurációelem* típusú dinamikus mező válik elérhetővé a jegyekhez.
This dynamic field can be created the same way as default dynamic fields are created. For this navigate to the *Dynamic Fields* module of the *Processes & Automation* group in the administrator interface. In this screen you can select the *Configuration item* field from the drop-down lists on the left side. Ezt a dinamikus mezőt ugyanolyan módon lehet létrehozni mint az alapértelmezett dinamikus mezőket. Ehhez navigáljon a *Folyamatok és automatizálás* csoport *Dinamikus mezők* moduljához az adminisztrátori felületen. Ezen a képernyőn választhatja ki a *Konfigurációelem* mezőt a bal oldalon lévő legördülő listából.
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/Feature Add-ons Manual Attribútum
The following strings have the same context and source.
Approved OTRS 7/OTRS Jellemző

Change compared to this translation:

AttribútumJellemző
Approved OTRS 7/OTRS::ITSM Manual Jellemző

Change compared to this translation:

AttribútumJellemző

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Attribute
Attribútum
4 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/dynamic-field-ci.rst:11
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 1873