Translation

Add a new time unit based on hours or minutes to reduce the quota.
71/660
Context English Hungarian State
To set a quota for a customer: Egy ügyfél kvótájának beállításához:
Search for a customer in the *Customer Information Center*. Keressen egy ügyfelet az *Ügyfélinformációs-központ* képernyőn.
Add a reference number and new quota to the customer in the *Add quota to customer* widget in the right sidebar. Adjon hozzá hivatkozási számot és új kvótát az ügyfélhez a *Kvóta hozzáadása az ügyfélhez* felületi elemben a jobb oldalsávon.
Add Quota to Customer Widget Kvóta hozzáadása az ügyfélhez felületi elem
Check the entered data in the *Quota list* widget below. Ellenőrizze a megadott adatokat a lenti *Kvótalista* felületi elemben.
Quota List Widget Kvótalista felületi elem
You can set the quota in hours or days. The quota will be recalculated into days and hours in the *Quota list* widget. Beállíthatja a kvótát órákban vagy napokban. A kvóta újra lesz számítva napokra és órákra a *Kvótalista* felületi elemben.
A working day contains 8 working hours by default. The working hours per day can be changed in the :doc:`../../admin/users-groups-roles/customers` management screen. Egy munkanap 8 munkaórát tartalmaz alapértelmezetten. A napi munkaórák az :doc:`../../admin/users-groups-roles/customers` kezelőképernyőn változtathatók meg.
The quota can be reduced by adding tickets or by adding articles to existing ticket in the :doc:`../tickets/ticket-zoom` screen. A kvóta jegyek hozzáadásával vagy a meglévő jegyekhez történő bejegyzések hozzáadásával csökkenthető a :doc:`../tickets/ticket-zoom` képernyőn.
Use the *Ticket Zoom* screen to reduce the quota set for a customer. Használja a *Jegynagyítás* képernyőt egy ügyfélhez beállított kvóta csökkentéséhez.
For each ticket you can set a time to reduce the quota of the customer. It is based on the work time units and there is a new drop-down field to reduce the contingent in hours or minutes. Minden egyes jegynél beállíthat egy időt az ügyfél kvótájának csökkentéséhez. Ez a munkaidő egységein alapul, és van egy új legördülő mező az időkeret órákban vagy percekben történő csökkentéséhez.
To reduce quota in a ticket: A kvóta csökkentéséhez egy jegyben:
Create a ticket based for the customer. Hozzon létre egy jegyet az ügyfélhez.
Open the ticket in the *Ticket Zoom* screen. A new *Quota list* widget is also displayed in the right sidebar. Nyissa meg a jegyet a *Jegynagyítás* képernyőn. Egy új *Kvótalista* felületi elem is megjelenik a jobb oldalsávban.
Add a note or any other communication article that has quota field. Adjon hozzá egy jegyzetet vagy bármilyen más kommunikációs bejegyzést, amely rendelkezik kvótamezővel.
Add a new time unit based on hours or minutes to reduce the quota. Adjon hozzá új időegységet óra és perc alapokon a kvóta csökkentéséhez.
Add Article Screen Bejegyzés hozzáadása képernyő
The quota can be also reduced in any ticket create screens. A kvóta csökkenthető bármely jegylétrehozás képernyőn is.
The quota of each customer is also displayed in the head of the external interface. Az egyes ügyfelek kvótája a külső felület fejrészében is megjelenítésre kerülnek.
VIP Customer VIP Customer
Service organizations who have to meet strict service level agreements (SLA) or those who want to react faster to requests from their most important customers should use this feature add-on. Azoknak a szolgáltató szervezeteknek érdemes használniuk ezt a funkciókiegészítőt, amelyeknek szigorú szolgáltatási megállapodásoknak (SLA) kell megfelelniük, vagy amelyek gyorsabban szeretnének reagálni a legfontosabb ügyfeleik kéréseire.
Specific customer users can be defined as VIP customer users, which is shown in the customer information widget when a new ticket is created for him or the service staff is working on one of his existing tickets. Bizonyos ügyfél-felhasználók meghatározhatók nagyon fontos (VIP) ügyfélként, amely az ügyfél-információs felületi elemben jelenik meg, amikor új jegyet hoznak létre számukra, vagy a szolgáltató személyzet a meglévő jegyük egyikén dolgozik.
An additional list in system configuration allows an agent to assign the VIP status to several customer users. A rendszerbeállításokban egy további lista lehetővé teszi a VIP állapot hozzárendelését számos ügyfél-felhasználóhoz.
Furthermore, SLAs can be restricted to be available to VIP customer users only. Keep an eye on your most important customers and deliver excellent service to them. Továbbá az SLA-k korlátozhatók úgy is, hogy csak a VIP ügyfeleknek legyenek elérhetők. Tartsa szemmel a legfontosabb ügyfeleit, és nyújtson kiváló szolgáltatást számukra.
Respond faster to requests of specific customers. Gyorsabb válasz a különleges ügyfelek kéréseire.
Facilitates SLA management. Megkönnyíti az SLA-menedzsmentet.
All companies working with SLAs Minden olyan vállalat, amely SLA-kal dolgozik
OTRSVIPCustomer OTRSVIPCustomer
The package has no default configuration for customer users and SLAs available only for VIP customer users. Customer users and SLAs have to be added in the system configuration. A csomagnak nincs alapértelmezett beállítása az ügyfél-felhasználókhoz és a csak VIP ügyfél-felhasználóknak elérhető SLA-khoz. Az ügyfél-felhasználókat és SLA-kat hozzá kell adni a rendszerbeállításokban.
To set VIP status for a customer user: Egy ügyfél-felhasználó VIP állapotának beállításához:
Select *OTRSVIPCustomer* in the *Navigation* widget. Válassza ki az *OTRSVIPCustomer* lehetőséget a *Navigáció* felületi elemben.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Add a new time unit based on hours or minutes to reduce the quota.
Adjon hozzá új időegységet óra és perc alapokon a kvóta csökkentéséhez.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/time-accounting-quota/agent/tickets/ticket-zoom.rst:11
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 3629