Translation

Names can be translated into other languages with custom translation files. For more information, see the *Custom Translation File* chapter in the developer manual.
164/1640
Context English Hungarian State
Customer data used or displayed within the system is highly customizable. The user login and the email address are always needed for customer authentication. A rendszeren belül használt vagy megjelenített ügyféladatok nagymértékben személyre szabhatók. A felhasználó bejelentkezési nevére és e-mail címére mindig szükség van az ügyfél hitelesítéséhez.
You can use two types of customer back end: database or LDAP. If you already have another customer back end (e.g. SAP), it is possible to write a module that uses it. Kétféle típusú ügyfél-háttérprogramot használhat: adatbázis vagy LDAP. Ha már van egy másik ügyfél-háttérprogramja (például SAP), akkor lehetséges egy olyan modul írása, amely azt használja.
The administrator interface does not support the configuration of external back ends. Administrators need to edit the file ``Kernel/Config.pm`` by copying and pasting code snippets from ``Kernel/Config/Defaults.pm`` manually in case of using *On-Premise* system or *((OTRS)) Community Edition*. Az adminisztrátori felület nem támogatja a külső háttérprogramok beállítását. *On-Premise* rendszer vagy *((OTRS)) Community Edition* használatakor az adminisztrátoroknak kézzel kell a ``Kernel/Config.pm`` fájlt szerkeszteniük a ``Kernel/Config/Defaults.pm`` fájlból történő kódrészletek másolásával és beillesztésével.
Do not modify the file ``Kernel/Config/Defaults.pm``, it will be overwritten after upgrading the system! Copy and paste the code snippets into ``Kernel/Config.pm`` instead. Ne módosítsa a ``Kernel/Config/Defaults.pm`` fájlt, mert a rendszer frissítése után felül lesz írva! Ehelyett inkább másolja le és illessze be a kódrészleteket a ``Kernel/Config.pm`` fájlba.
Database Adatbázis
This is the default customer user back end for new installations. The example below shows the configuration of a database customer back end, which uses customer user data stored in the database table ``customer_user``. Ez az alapértelmezett ügyfél-felhasználói háttérprogram az új telepítéseknél. A lenti példa egy olyan adatbázis ügyfél-háttérprogram beállítását mutatja be, amely a ``customer_user`` adatbázis-táblában tárolt ügyfél-felhasználói adatokat használja.
If you want to customize the customer user data, change the columns or add new ones to the ``customer_user`` table in the database. Ha személyre szeretné szabni az ügyfél-felhasználói adatokat, akkor változtassa meg az oszlopokat vagy adjon hozzá újakat a ``customer_user`` táblához az adatbázisban.
For example, to add a new field for room number: Például egy új mező hozzáadásához a szobaszám esetén:
Add a new column ``room`` to table ``customer_user``. Adjon hozzá egy új ``room`` oszlopot a ``customer_user`` táblához.
MySQL or MariaDB: MySQL vagy MariaDB:
PostgreSQL (from the ``/opt/otrs`` directory): PostgreSQL (az ``/opt/otrs`` könyvtárból):
Copy the ``$Self->{CustomerUser}`` section from ``Kernel/Config/Defaults.pm`` into ``Kernel/Config.pm``. Másolja át a ``$Self->{CustomerUser}`` szakaszt a ``Kernel/Config/Defaults.pm`` fájlból a ``Kernel/Config.pm`` fájlba.
Add the new column to the ``Map`` array. Adja hozzá az új oszlopot a ``Map`` tömbhöz.
You can set the HTTP link target and link class (the last two keys) to ``undef`` in map array elements, if they are not to be used. These keys add ``target=""`` and ``class=""`` attributes to the HTTP link element, respectively. They are ignored if HTTP link is not set (it is ``''`` in this example). Beállíthatja a HTTP hivatkozás célját és a hivatkozás osztályát (az utolsó két kulcsot) ``undef`` értékre a leképezési tömb elemeiben, ha nem tervezi használni azokat. Ezek a kulcsok adják hozzá a ``target=""`` és ``class=""`` attribútumokat a HTTP hivatkozás elemhez. Figyelmen kívül lesznek hagyva, ha a HTTP hivatkozás nincs beállítva (ez most ``''`` ebben a példában).
It is recommended to always use English words for names. Ajánlott mindig angol szavakat használni a neveknél.
Names can be translated into other languages with custom translation files. For more information, see the *Custom Translation File* chapter in the developer manual. A nevek lefordíthatóak más nyelvekre az egyéni fordítási fájlokkal. További információkért nézze meg az *Egyéni fordítási fájl* fejezetet a fejlesztői kézikönyvben.
LDAP LDAP
If you have an LDAP directory with your customer user data, you can use it as the customer user back end. The example below shows the configuration of a LDAP customer user back end. Ha rendelkezik olyan LDAP könyvtárral, amely a felhasználói adatokat tárolja, akkor használhatja azt ügyfél-felhasználói háttérprogramként. A lenti példa egy LDAP ügyfél-felhasználói háttérprogram beállítását mutatja be.
To activate and configure the LDAP back end: Az LDAP háttérprogram bekapcsolásához és beállításához:
Remove the comments (``#`` characters) from the beginning of the lines. Távolítsa el a megjegyzéseket (a ``#`` karaktereket) a sorok elejéről.
If additional customer user attributes are stored in your LDAP directory, such as a manager name, a mobile phone number, or a department, this information can be displayed in OTRS. Ha további ügyfél-felhasználói jellemzők is vannak az LDAP könyvtárban tárolva, mint például igazgató neve, mobiltelefonszám vagy részleg, akkor ezek az információk is megjeleníthetők az OTRS-ben.
To display additional customer user attributes from LDAP directory: Az LDAP könyvtárból történő további ügyfél-felhasználói jellemzők megjelenítéséhez:
Expand the ``Map`` array in ``Kernel/Config.pm`` with the entries for these attributes. Bővítse ki a ``Kernel/Config.pm`` fájlban lévő ``Map`` tömböt ezeknek a jellemzőknek a bejegyzéseivel.
Multiple Customer User Back Ends Több ügyfél-felhasználói háttérprogram
If you want to use more than one customer user data source, the ``CustomerUser`` configuration parameter should be expanded with a number, like ``CustomerUser1`` and ``CustomerUser2``. Ha egynél több ügyfél-felhasználói adatforrást szeretne használni, akkor a ``CustomerUser`` beállítási paramétert ki kell egészíteni egy számmal, mint például ``CustomerUser1`` és ``CustomerUser2``.
The following configuration example shows usage of both a database and an LDAP customer user back end. A következő beállítási példa az adatbázis és az LDAP ügyfél-felhasználói háttérprogram együttes használatát mutatja be.
It is possible to integrate up to 10 different customer back ends. Use the :doc:`customer-users` screen to view or edit (assuming write access is enabled) all customer user data. Lehetőség van legfeljebb 10 különböző ügyfél-háttérprogram integrálására. Használja az :doc:`customer-users` képernyőt az összes ügyfél-felhasználói adat megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez (feltételezve, hogy az írási hozzáférés engedélyezve van).
Customer User Data in Dynamic Fields Ügyfél-felhasználói adatok dinamikus mezőkben
Sometimes it can be useful to also store customer user data directly in dynamic fields of a ticket, for example to create special statistics on this data. Néha hasznos lehet az ügyfél-felhasználó adatait közvetlenül egy jegy dinamikus mezőiben is eltárolni, például különleges statisztikák létrehozásához ezekről az adatokról.
The dynamic field values are set, when a ticket is created or when the customer user of a ticket is changed. The values of the dynamic fields are taken from the customer user data. This works for all back ends, but is especially useful for LDAP back ends. A dinamikus mező értékei akkor lesznek beállítva, ha egy jegy létrejön vagy ha egy jegy ügyfél-felhasználóját megváltoztatják. A dinamikus mezők értékei az ügyfél-felhasználói adatokból lesznek kivéve. Ez működik az összes háttérprogramnál, de különösen LDAP háttérprogramoknál hasznos.
To activate this optional feature: Az opcionális funkció bekapcsolásához:

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Names can be translated into other languages with custom translation files. For more information, see the *Custom Translation File* chapter in the developer manual.
A nevek lefordíthatóak más nyelvekre az egyéni fordítási fájlokkal. További információkért nézze meg az *Egyéni fordítási fájl* fejezetet a fejlesztői kézikönyvben.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/users-groups-roles/customer-users.rst:309 ../../content/users-groups-roles/customer-users.rst:414
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 2717