Translation

Template: AgentTimeAccountingEdit
Please add a remark with more than 8 characters!
0/480
Context English Galician State
Edit Time Record
Edite Rexistro Tempo
Go to settings
Ir á configuración
Date Navigation
Navegación entre datas
Days without entries
Días sen entradas
Select all days
Seleccionar todos os días
Mass entry
Introdución en masa
Please choose the reason for your absence for the selected days
Escolla o motivo da súa ausencia nos días seleccionados
On vacation
Vacacións
On sick leave
Licenza por enfermidade
On overtime leave
En permiso de horas extras
Required fields are marked with a "*".
Os campos obrigatorios están marcados cun «*».
You have to fill in start and end time or a time period.
Hai que dar unha hora de inicio e de remate ou un período de tempo.
Project
Proxecto
Task
Tarefa
Remark
Observación
Please add a remark with more than 8 characters!
 
Negative times are not allowed.
Non se permiten horas negativas.
Repeated hours are not allowed. Start time matches another interval.
Non se permiten horas repetidas. A hora de inicio coincide con outro intervalo.
Invalid format! Please enter a time with the format HH:MM.
O formato é incorrecto! Introduza unha hora no formato HH:MM.
24:00 is only permitted as end time.
24:00 só está permitido como hora de finalización.
Invalid time! A day has only 24 hours.
A hora é incorrecta! Un día só ten 24 horas.
End time must be after start time.
A hora de finalización ha de ser posterior á de inicio.
Repeated hours are not allowed. End time matches another interval.
Non se permiten horas repetidas. A hora de finalización coincide con outro intervalo.
Invalid period! A day has only 24 hours.
O período é incorrecto! Un día só ten 24 horas.
A valid period must be greater than zero.
Un período correcto ha de ser maior de cero.
Invalid period! Negative periods are not allowed.
O período é incorrecto! Non se permiten períodos negativos.
Add one row
Engadir unha fila
You can only select one checkbox element!
Só é posíbel seleccionar un elemento!
Are you sure that you worked while you were on sick leave?
Confirma que traballou mentres tiña licenza por enfermidade?
Are you sure that you worked while you were on vacation?
Confirma que traballou mentres estaba de vacacións?
Are you sure that you worked while you were on overtime leave?
Confirma que traballou mentres tiña permiso por horas extras?

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentTimeAccountingEdit
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/TimeAccounting/TimeAccounting.gl.po, string 17