Translation

Template: AgentTimeAccountingSetting
Filter for projects, tasks or users
0/350
Context English Bulgarian State
Sick leave Отпуск по болест
Vacation remaining Оставаща отпуска
Project reports Доклади за проекта
Project report Доклад за проекта
Go to reporting overview Отворете отчетния преглед
Currently only active users in this project are shown. To change this behavior, please update setting: В момента се показват само активни потребители в този проект. За да промените това поведение, моля, актуализирайте настройката:
Currently all time accounting users are shown. To change this behavior, please update setting: Понастоящем се показват всички потребители, отчитащи времето. За да промените това поведение, моля, актуализирайте настройката:
Edit Time Accounting Project Settings Редактиране на настройките на проект за счетоводно време
Add project Добавяне на проект
Go to settings overview Отидете в общ преглед на настройките
Add Project Добавяне на проект
Edit Project Settings Редактиране на настройките на проекта
There is already a project with this name. Please, choose a different one. Вече има проект с това име. Моля, изберете друг.
Edit Time Accounting Settings Редактиране на настройките за счетоводно време
Add task Добавяне на задача
Filter for projects, tasks or users
Time periods can not be deleted. Периодите не могат да бъдат изтрити.
Project List Списък на проектите
Task List Списък на задачите
Add Task Добавяне на задача
Edit Task Settings Редактиране на настройките на задачите
There is already a task with this name. Please, choose a different one. Вече има задача с това име. Моля, изберете друго.
User List Списък с потребители
User Settings
User is allowed to see overtimes
Show Overtime Показване на извънреден труд
User is allowed to create projects
Allow project creation Разрешаване за създаването на проект
User is allowed to skip time accounting
Allow time accounting skipping
If this option is selected, time accounting is effectively optional for the user.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentTimeAccountingSetting
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/TimeAccounting/TimeAccounting.bg.po, string 78