Translation

Template: AgentTimeAccountingSetting
Edit Time Accounting Settings
46/290
Context English Bulgarian State
Overtime leave
Отпуск за извънреден труд
Vacation
Отпуска
Sick leave
Отпуск по болест
Vacation remaining
Оставаща отпуска
Project reports
Доклади за проекта
Project report
Доклад за проекта
Go to reporting overview
Отворете отчетния преглед
Currently only active users in this project are shown. To change this behavior, please update setting:
В момента се показват само активни потребители в този проект. За да промените това поведение, моля, актуализирайте настройката:
Currently all time accounting users are shown. To change this behavior, please update setting:
Понастоящем се показват всички потребители, отчитащи времето. За да промените това поведение, моля, актуализирайте настройката:
Edit Time Accounting Project Settings
Редактиране на настройките на проект за счетоводно време
Add project
Добавяне на проект
Go to settings overview
Отидете в общ преглед на настройките
Add Project
Добавяне на проект
Edit Project Settings
Редактиране на настройките на проекта
There is already a project with this name. Please, choose a different one.
Вече има проект с това име. Моля, изберете друг.
Edit Time Accounting Settings
Редактиране на настройките за счетоводно време
Add task
Добавяне на задача
Filter for projects, tasks or users
 
Time periods can not be deleted.
Периодите не могат да бъдат изтрити.
Project List
Списък на проектите
Task List
Списък на задачите
Add Task
Добавяне на задача
Edit Task Settings
Редактиране на настройките на задачите
There is already a task with this name. Please, choose a different one.
Вече има задача с това име. Моля, изберете друго.
User List
Списък с потребители
User Settings
 
User is allowed to see overtimes
 
Show Overtime
Показване на извънреден труд
User is allowed to create projects
 
Allow project creation
Разрешаване за създаването на проект
User is allowed to skip time accounting
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentTimeAccountingSetting
Labels
No labels currently set.
Source string age
8 months ago
Translation file
i18n/TimeAccounting/TimeAccounting.bg.po, string 76