Translation

SysConfig
HTTP
0/100
Context English Bulgarian State
Basic mail interface to System Monitoring Suites. Use this block if the filter should run AFTER PostMasterFilter. Основен интерфейс за поща към системния мониторинг. Използвайте този блок, ако филтърът трябва да се изпълнява СЛЕД Филтърът за пощенска администрация
Basic mail interface to System Monitoring Suites. Use this block if the filter should run BEFORE PostMasterFilter. Основен интерфейс за поща към системния мониторинг. Използвайте този блок, ако филтърът трябва да се изпълнява ПРЕДИ Филтърът за пощенска администрация.
Define Nagios acknowledge type. Определете типа признаване на Nagios.
HTTP
Icinga API URL.
Icinga2 acknowledgement author.
Icinga2 acknowledgement comment.
Icinga2 acknowledgement enabled?
Icinga2 acknowledgement notify.
Icinga2 acknowledgement sticky.
Link an already opened incident ticket with the affected CI. This is only possible when a subsequent system monitoring email arrives. Свържете вече отворен билет за инцидент със засегнатия CI. Това е възможно само при пристигането на последващ имейл за наблюдение на системата.
Name of the Dynamic Field for Host. Име на динамичното поле за хост.
Name of the Dynamic Field for Service. Име на динамичното поле за обслужване.
Named pipe acknowledge command. Команда за потвърждаване на име pipe.
Named pipe acknowledge format for host.
Named pipe acknowledge format for service.
Set the incident state of a CI automatically when a system monitoring email arrives. Настройте инцидентното състояние на CI автоматично, когато пристигне имейл за мониторинг на системата.
The HTTP acknowledge URL.
The HTTP acknowledge password.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/SystemMonitoring/SystemMonitoring.bg.po, string 4