Translation

SysConfig
Ticket event module to send automatically survey email requests to customers if a ticket is closed.
106/990
Context English Dutch State
Public Survey. Openbare enquête.
Results older than the configured amount of days will be deleted. Note: delete results done by the OTRS Daemon, prior activation of 'Task###SurveyRequestsDelete' setting. Resultaten ouder dan het geconfigureerde aantal dagen worden verwijderd. Opmerking: resultaten verwijderen wordt gedaan door de OTRS Daemon, voorafgaande activering van de instelling 'Taak###SurveyRequestsDelete'.
Shows a link in the menu to edit a survey in its zoom view of the agent interface. Toont een link in het menu om een enquête te bewerken in de zoomweergave van de agentinterface.
Shows a link in the menu to edit survey questions in its zoom view of the agent interface. Toont een link in het menu om enquêtevragen te bewerken in de zoomweergave van de agentinterface.
Shows a link in the menu to go back in the survey zoom view of the agent interface. Toont een link in het menu om terug te gaan naar de enquêtezoomweergave van de agentinterface.
Shows a link in the menu to zoom into the survey statistics details in its zoom view of the agent interface. Toont een link in het menu om in de zoomweergave van de agentinterface in te zoomen op de details van de enquêtestatistieken.
Stats Details Statistieken details
Survey Add Module. Module enquête toevoegen.
Survey Edit Module. Module enquête bewerken.
Survey Overview "Small" Limit Enquête overzicht "Klein" limiet
Survey Stats Module. Module Enquêtestatistieken.
Survey Zoom Module. Module enquêtezoom.
Survey limit per page for Survey Overview "Small". Enquêtelimiet per pagina voor Enquêteoverzicht "Klein".
Surveys will not be sent to the configured email addresses. Enquêtes worden niet verzonden naar de geconfigureerde e-mailadressen.
The identifier for a survey, e.g. Survey#, MySurvey#. The default is Survey#. De identificatie voor een enquête, b.v. Enquête#, MijnEnquête#. De standaardwaarde is Enquête#.
Ticket event module to send automatically survey email requests to customers if a ticket is closed. Ticket gebeurtenismodule om klanten automatisch enquêtemailverzoeken te sturen als een ticket is gesloten.
Trigger delete results (including vote data and requests). Resultaten verwijderen activeren (inclusief stemgegevens en verzoeken).
Trigger sending delayed survey requests. Activeer het verzenden van vertraagde enquêteaanvragen.
Zoom into statistics details. Zoom in op statistische details.

Loading…

User avatar xenoni

New translation

OTRS 6 / SurveyDutch

Ticket event module to send automatically survey email requests to customers if a ticket is closed.
Ticket gebeurtenismodule om klanten automatisch enquêtemailverzoeken te sturen als een ticket is gesloten.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
survey enquête OTRS 6

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/Survey/Survey.nl.po, string 158