Translation

Perl Module: Kernel/Modules/PublicSurvey.pm
Survey Message!
9/150
Context English Bulgarian State
Can't set new status! No questions defined. Не може да се зададе ново състояние! Няма дефинирани въпроси.
Can't set new status! Questions incomplete. Не може да се зададе ново състояние! Въпроси непълни.
Status changed. Състоянието е промено.
- No queue selected - - Не е избрана опашка -
- No ticket type selected - - Няма избран тип билет -
- No ticket service selected - - Няма избрана услуга за билети -
- Change Status - - Промяна на състоянието -
Master
Invalid Невалиден
New Status Нов статус
Survey Description Описание
answered Отговорено
not answered Не е отговорено
Thank you for your feedback. Благодарим Ви за обратната връзка.
The survey is finished. Проучването приключи.
Survey Message! Съобщение
Module not enabled. Модулът не е активиран.
This functionality is not enabled, please contact your administrator. Тази функция не е активирана, моля, свържете се с Администратор.
Survey Error! Грешка
Invalid survey key. Невалиден ключ за проучване.
The inserted survey key is invalid, if you followed a link maybe this is obsolete or broken. Въведеният ключ е невалиден, ако сте проследили връзката, може би това е остаряло или невалидно.
Survey Vote Проучване на гласуването
Survey Vote Data Данни за гласуване в проучванията
You have already answered the survey. Вие вече сте отговорили.
Survey List
Do you really want to delete this question? ALL associated data will be LOST! Наистина ли искате да изтриете този въпрос? Всички свързани данни ще бъдат загубени!
Do you really want to delete this answer? Наистина ли искате да изтриете този отговор?
A Survey Module. Модул за проучване.
A module to edit survey questions. Модул за редактиране на въпроси от проучването.
All parameters for the Survey object in the agent interface. Всички параметри за обекта от изследването в интерфейса на агента.
Amount of days after sending a survey mail in which no new survey requests are sent to the same customer. Selecting 0 will always send the survey mail. След няколко дни след изпращане на електронното писмо, в което не се изпращат нови заявки за проучване на същия клиент. Избирането на 0 винаги ще изпраща електронната поща.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Perl Module: Kernel/Modules/PublicSurvey.pm
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/Survey/Survey.bg.po, string 100