Translation

Template: AdminACLEdit
Cancel
9/100
Context English Ukrainian State
Delete Invalid ACL
Вилучити недійсний ACL
Match settings
Налаштування співпадання
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Встановіть налаштування співпадання для цього ACL. Скористайтеся «Налаштуваннями», щоб поточний екран чи «PropertiesDatabase» співпадали з атрибутами поточної заявки, які є у базі даних.
Change settings
Змінити налаштування
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Установіть що Ви хочете змінити, якщо є відповідність критеріям. Майте на увазі, що «Можливо» — білий список, «Не можливо» — чорний список.
Check the official %sdocumentation%s.
Переглянути офіційну %sдокументацію%s.
Show or hide the content
Показати або сховати вміст
Edit ACL Information
Редагувати інформацію ACL
Name
Ім'я
Stop after match
Припинити перевірку після збігу
Edit ACL Structure
Редагувати структуру ACL
Save ACL
Зберегти ACL
Save
Зберегти
or
або
Save and finish
Зберегти та завершити
Cancel
Скасувати
Do you really want to delete this ACL?
Ви дійсно хочете вилучити цей ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode.
Створити новий ACL шляхом надсилання даних формою. Після створення цього ACL, Ви зможете додати елементи налаштування у режимі редагування.
Calendar Management
Керування календарем
Add Calendar
Додати календар
Edit Calendar
Редагувати календар
Calendar Overview
Перегляд календаря
Add new Calendar
Додати новий календар
Import Appointments
Імпортувати події
Calendar Import
Імпорт календаря
Here you can upload a configuration file to import a calendar to your system. The file needs to be in .yml format as exported by calendar management module.
Тут ви можете вивантажити файл конфігурації, щоб імпортувати календар до Вашої системи. Файл повинен бути в .yml форматі, в якому його експортував модуль управління календаря.
Overwrite existing entities
Перезаписати наявні об'єкти
Upload calendar configuration
Вивантажити конфігурацію календаря
Import Calendar
Імпорт календаря
Filter for Calendars
Фільтрувати календарі
Filter for calendars
Фільтр календарів

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.uk.po, string 45