Translation

Template: AdminCustomerCompany
This customer backend is read only!
45/350
Context English Serbian State
Communication Log Overview (%s)
Преглед комуникационих логова (%s)
No communication objects found.
Нису пронађени комуникациони објекти.
Communication Log Details
Детаљи комуникационог лога
Please select an entry from the list.
Молимо изаберите ставку из листе.
Customer Management
Управљање клијентима
Add Customer
Додај клијента
Edit Customer
Измени клијента
Search
Тражи
Wildcards like '*' are allowed.
Џокерски знаци као '*' су дозвољени.
Select
Изабери
List (only %s shown - more available)
Листа (само %s је приказано - расположиво више)
total
укупно
Please enter a search term to look for customers.
Молимо унесите појам претраге за проналажење клијената.
Customer ID
ID клијента
Please note
Напомињемо
This customer backend is read only!
Овај извор клијената се може само прегледати.
Manage Customer-Group Relations
Управљање релацијама клијент-група
Notice
Напомена
This feature is disabled!
Ова функција је искључена!
Just use this feature if you want to define group permissions for customers.
Употребите ову функцију ако желите да дефинишете групне дозволе за клијенте.
Enable it here!
Активирајте је овде!
Edit Customer Default Groups
Уреди подразумеване групе за клијента
These groups are automatically assigned to all customers.
Ове групе су аутоматски додељене свим клијентима.
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
Можете управљати овим групама преко конфигурационог подешавања CustomerGroupCompanyAlwaysGroups.
Filter for Groups
Филтер за групе
Select the customer:group permissions.
Изабери клијент:група дозволе.
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer).
Ако ништа није изабрано, онда нема дозвола у овој групи (тикети неће бити доступни клијенту).
Search Results
Резултат претраге
Customers
Клијенти
Groups
Групе
Change Group Relations for Customer
Промени везе са групама за клијента

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCustomerCompany
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 295