Translation

Template: AdminEmail
Admin Message
22/130
Context English Serbian State
Activate this option to display values as a tree. Активирај ову опцију за приказ вредности у облику стабла.
Translatable values Преводљиве вредности
If you activate this option the values will be translated to the user defined language. Ако активирате ову опцију вредности ће бити преведене на изабрани језик.
Note Напомена
You need to add the translations manually into the language translation files. Ове преводе морате ручно додати у датотеке превода.
Number of rows Број редова
Specify the height (in lines) for this field in the edit mode. Унеси висину (у линијама) за ово поље у моду обраде.
Number of cols Број колона
Specify the width (in characters) for this field in the edit mode. Унеси ширину (у знаковима) за ово поље у моду уређивања.
Check RegEx Провери регуларне изразе
Here you can specify a regular expression to check the value. The regex will be executed with the modifiers xms. Овде можете да дефинишете регуларни израз за проверу вредности. Израз ће бити извршен са модификаторима за xms.
RegEx Регуларни израз
Invalid RegEx Неважећи регуларни израз
Error Message Порука о грешци
Add RegEx Додај регуларни израз
Admin Message Административна порука
With this module, administrators can send messages to agents, group or role members. Са овим модулом, администратори могу слати поруке оператерима, групама или припадницима улоге.
Create Administrative Message Креирај административну поруку
Your message was sent to Ваша порука је послата
From Од
Send message to users Пошаљи поруку корисницима
Send message to group members Пошаљи поруку члановима групе
Group members need to have permission Чланови групе треба да имају дозволу
Send message to role members Пошаљи поруку припадницима улоге
Also send to customers in groups Такође пошаљи клијентима у групама
Body Садржај
Send Шаљи
Generic Agent Job Management Управљање пословима генеричког оператера
Edit Job Уреди посао
Add Job Додај посао
Run Job Покрени посао

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminEmail
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 447