Translation

Template: AdminACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
173/1730
Context English Serbian State
Create New ACL
Креирај нову ACL листу
Deploy ACLs
Распореди ACL листе
Export ACLs
Извези ACL листе
Filter for ACLs
Филтер за ACL
Just start typing to filter...
Почните са куцањем за филтер...
Configuration Import
Увоз конфигурације
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module.
Овде можете послати конфигурациону датотеку за увоз ACL листа у ваш систем. Датотека мора бити у .yml формату ако се извози од стране ACL едитор модула.
This field is required.
Ово поље је обавезно.
Overwrite existing ACLs?
Препиши преко постојећих ACL листа?
Upload ACL configuration
Отпреми ACL конфигурацију
Import ACL configuration(s)
Увези ACL конфигурацију
Description
Опис
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
Да бисте креирали нову ACL можете или увести ACL листе које су извезене из другог система или направити комплетно нову.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
Промене на ACL листама овде само утичу на понашање система, уколико накнадно употребите све ACL податке.
ACLs
ACL листе
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
Напомена: Ова табела представља редослед извршавања у ACL листама. Ако је потребно да промените редослед којим се извршавају ACL листе, молимо промените имена тих ACL листа.
ACL name
Назив ACL
Comment
Коментар
Validity
Важност
Export
Извоз
Copy
Копија
No data found.
Ништа није пронађено.
No matches found.
Ништа није пронађено.
Edit ACL %s
Уреди ACL %s
Edit ACL
Уреди ACL
Go to overview
Иди на преглед
Delete ACL
Обриши ACL
Delete Invalid ACL
Обриши неважећу ACL
Match settings
Усклади подешавања
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Подесите усклађене критеријуме за ову ACL листу. Користите Properties тако да одговара постојећем приказу екрана или PropertiesDatabase да би одговарао атрибутима постојећег тикета који су у бази података.
Change settings
Промени подешавања

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 18