Translation

Template: AdminGenericAgent
Results
9/100
Context English Serbian State
New title Нови наслов
New type Нови тип
Archive selected tickets Архивирај изабране тикете
Add Note Додај напомену
Visible for customer Видљиво клијенту
Time units Временске јединице
Execute Ticket Commands Изврши команде тикета
Send agent/customer notifications on changes Пошаљи обавештења оператеру/клијенту при променама
CMD CMD
This command will be executed. ARG[0] will be the ticket number. ARG[1] the ticket id. Ова наредба ће бити извршена. ARG[0] је број тикета, а ARG[1] ID тикета.
Delete tickets Обриши тикете
Warning: All affected tickets will be removed from the database and cannot be restored! УПОЗОРЕЊЕ: Сви обухваћени тикети ће бити неповратно уклоњени из базе!
Execute Custom Module Покрени извршавање посебног модула
Param %s key Кључ параметра %s
Param %s value Вредност параметра %s
Results Резултати
%s Tickets affected! What do you want to do? %s тикета је обухваћено. Шта желите да урадите?
Warning: You used the DELETE option. All deleted tickets will be lost! УПОЗОРЕЊЕ: Употребили сте опцију за брисање. Сви обрисани тикети ће бити изгубљени!
Warning: There are %s tickets affected but only %s may be modified during one job execution! Упозорење: Обухваћено је %s тикета али само %s може бити измењено током једног извршавања посла!
Affected Tickets Обухваћени тикети
Age Старост
GenericInterface Web Service Management Управљање оштим интерфејсом веб сервиса
Web Service Management Управљање веб сервисима
Debugger Програм за отклањање грешака
Go back to web service Иди назад на веб сервис
Clear Очисти
Do you really want to clear the debug log of this web service? Да ли стварно желите да очистите отклањање грешака у логу овог веб сервиса?
Request List Листа захтева
Time Време
Communication ID ID комуникације
Remote IP Удаљена IP адреса

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 574