Translation

Template: AdminAppointmentImport
Upload calendar
15/150
Context English Slovak State
Queues
Fronty
Please select a valid queue.
Prosím zvoľte platnú frontu.
Search attributes
Atribúty vyhľadávania
Add entry
Pridať položku
Add
Pridať
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data.
Definuj pravidlá pre automatické vytvorenie schôdzky v tomto kalendári na základe dát z tiketov.
Add Rule
Pridaj pravidlo
Submit
Odoslať
Appointment Import
Import schôdzky
Go back
Choď späť
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics).
Nahrávaný súbor musí byť v platnom iCAL formáte (.ics).
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions.
Ak požadovaný kalendár tu nie je uvedený, uistite sa, že máte minimálne oprávnenie na jeho vytvorenie.
Upload
Nahrať
Update existing appointments?
Aktualizovať existujúcu schôdzku?
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten.
Všetky existujúce schôdzky v kalendári s rovnakým UniqueID budú prepísané.
Upload calendar
Nahraj kalendár
Import appointments
Import schôdzok
Appointment Notification Management
Menežment notifikácií schôdzok
Add Notification
Pridaj notifikáciu
Edit Notification
Edituj notifikáciu
Export Notifications
Export notifikácií
Filter for Notifications
Filter pre notifikácie
Filter for notifications
Filter pre notifikácie
Here you can upload a configuration file to import appointment notifications to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the appointment notification module.
Tu môžete nahrať konfiguračný súbor na import notifikácií schôdzok do Vášho systému. Súbor musí byť v .yml formáte exportovaný z modulu notifikácií schôdzok.
Overwrite existing notifications?
Prepísať existujúce notifikácie?
Upload Notification configuration
Nahrať konfiguráciu notifikácie
Import Notification configuration
Import konfigurácie notifikácie
List
Zoznam
Delete
Zmazať
Delete this notification
Zmazať túto notifikáciu
Show in agent preferences
Zobraz v nastaveniach agenta

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentImport
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 101