Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Add new Calendar
20/160
Context English Slovak State
Edit ACL Information Edituj ACL informáciu
Name Meno
Stop after match Zastav po zhode
Edit ACL Structure Edituj ACL štruktúru
Save ACL Ulož ACL
Save Uložiť
or alebo
Save and finish Uložiť a skončiť
Cancel zrušiť
Do you really want to delete this ACL? Určite chcete zmazať toto ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Vytvor nové ACL zaslaním dát z formuláru. Po vytvorení ACL, budete mať možnosť pridať configuračnú položku v editovacom móde.
Calendar Management Menežment kalendára
Add Calendar Pridaj kalendár
Edit Calendar Edituj kalendár
Calendar Overview Celkový prehľad kalendára
Add new Calendar Pridaj nový kalendár
Import Appointments Import schôdzok
Calendar Import Import kalendára
Here you can upload a configuration file to import a calendar to your system. The file needs to be in .yml format as exported by calendar management module. Tu môžete nahrať konfiguračný súbor pre import kalendára do systému. Súbor musí byť v .yml fomáte, exportovaný z modulu menežmentu kalendára.
Overwrite existing entities Prepíš existujúce entity
Upload calendar configuration Nahraj konfiguráciu kalendára
Import Calendar Import kalendára
Filter for Calendars
Filter for calendars Filter pre kalendáre
Depending on the group field, the system will allow users the access to the calendar according to their permission level. V závislosti od skupinového poľa, systém umožní užívateľovi prístup do kalendára v závislosti od úrovne oprávnenia.
Read only: users can see and export all appointments in the calendar. Iba na čítanie: užívateľ môže vidieť a exportovať všetky schôdzky v kalendári.
Move into: users can modify appointments in the calendar, but without changing the calendar selection. Presuň do: užívateľ môže upraviť schôdzky v kalendári, ale bez zmeny výberu kalendára.
Create: users can create and delete appointments in the calendar. Vytvor: užívatelia môžu vytvoriť a vymazať schôdzky v kalendári.
Read/write: users can manage the calendar itself. Čítať/Zapisovať: užívatelia môžu menežovať kalendár.
Group Skupina
Changed Zmenený

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 52