Translation

Template: AdminACLEdit
Edit ACL
11/100
Context English Slovak State
Upload ACL configuration
Nahrať ACL konfiguráciu
Import ACL configuration(s)
Importovať ACL konfiguráciu
Description
Popis
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
Na vytvorenie nových ACL môžete buď importovať ACLs exportované z iného systému alebo vytvoriť úplne nové.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
 
ACLs
ACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
 
ACL name
Názov ACL
Comment
poznámka
Validity
platnosť
Export
Export
Copy
Kopírovať
No data found.
Neboli nájdene žiadne dáta.
No matches found.
Nebola nájdená zhoda.
Edit ACL %s
Upraviť ACL %
Edit ACL
Upraviť ACL
Go to overview
Prejsť na prehľad
Delete ACL
Zmazať ACL
Delete Invalid ACL
Zmazať chybný ACL
Match settings
Nastavenie zhody
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Nastav zodpovedajúce kritériá pre toto ACL. Použi "vlastnosti" pre zhodu s momentálnou obrazovkou alebo "vlastnosti databázy" pre zhodu atribútov aktuálneho tiketu, ktorý je v databáze.
Change settings
Zmena nastavenia
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Nastav, čo chceš zmeniť, ak kritériá pasujú. Mysli na to, že "možné" je "white list" a "nemožné" je "black list".
Check the official %sdocumentation%s.
 
Show or hide the content
Zobraziť alebo skryť obsah
Edit ACL Information
Edituj ACL informáciu
Name
Meno
Stop after match
Zastav po zhode
Edit ACL Structure
Edituj ACL štruktúru
Save ACL
Ulož ACL
Save
Uložiť

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 27