Translation

Template: AdminACLEdit
Check the official %sdocumentation%s.
0/370
Context English Slovak State
Comment poznámka
Validity platnosť
Export Export
Copy Kopírovať
No data found. Neboli nájdene žiadne dáta.
No matches found. Nebola nájdená zhoda.
Edit ACL %s Upraviť ACL %
Edit ACL Upraviť ACL
Go to overview Prejsť na prehľad
Delete ACL Zmazať ACL
Delete Invalid ACL Zmazať chybný ACL
Match settings Nastavenie zhody
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Nastav zodpovedajúce kritériá pre toto ACL. Použi "vlastnosti" pre zhodu s momentálnou obrazovkou alebo "vlastnosti databázy" pre zhodu atribútov aktuálneho tiketu, ktorý je v databáze.
Change settings Zmena nastavenia
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Nastav, čo chceš zmeniť, ak kritériá pasujú. Mysli na to, že "možné" je "white list" a "nemožné" je "black list".
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Zobraziť alebo skryť obsah
Edit ACL Information Edituj ACL informáciu
Name Meno
Stop after match Zastav po zhode
Edit ACL Structure Edituj ACL štruktúru
Save ACL Ulož ACL
Save Uložiť
or alebo
Save and finish Uložiť a skončiť
Cancel zrušiť
Do you really want to delete this ACL? Určite chcete zmazať toto ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Vytvor nové ACL zaslaním dát z formuláru. Po vytvorení ACL, budete mať možnosť pridať configuračnú položku v editovacom móde.
Calendar Management Menežment kalendára
Add Calendar Pridaj kalendár
Edit Calendar Edituj kalendár

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 35