Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Download
8/100
Context English Slovak State
Calendar Import
Import kalendára
Here you can upload a configuration file to import a calendar to your system. The file needs to be in .yml format as exported by calendar management module.
Tu môžete nahrať konfiguračný súbor pre import kalendára do systému. Súbor musí byť v .yml fomáte, exportovaný z modulu menežmentu kalendára.
Overwrite existing entities
Prepíš existujúce entity
Upload calendar configuration
Nahraj konfiguráciu kalendára
Import Calendar
Import kalendára
Filter for Calendars
 
Filter for calendars
Filter pre kalendáre
Depending on the group field, the system will allow users the access to the calendar according to their permission level.
V závislosti od skupinového poľa, systém umožní užívateľovi prístup do kalendára v závislosti od úrovne oprávnenia.
Read only: users can see and export all appointments in the calendar.
Iba na čítanie: užívateľ môže vidieť a exportovať všetky schôdzky v kalendári.
Move into: users can modify appointments in the calendar, but without changing the calendar selection.
Presuň do: užívateľ môže upraviť schôdzky v kalendári, ale bez zmeny výberu kalendára.
Create: users can create and delete appointments in the calendar.
Vytvor: užívatelia môžu vytvoriť a vymazať schôdzky v kalendári.
Read/write: users can manage the calendar itself.
Čítať/Zapisovať: užívatelia môžu menežovať kalendár.
Group
Skupina
Changed
Zmenený
Created
Vytvorený
Download
Stiahnuť
URL
URL
Export calendar
Export kalendára
Download calendar
Stiahni kalendár
Copy public calendar URL
Kopíruj verejnú URL kalendára
Calendar
Kalendár
Calendar name
Názov kalendára
Calendar with same name already exists.
Kalendár s rovnakým názvom už existuje.
Color
Farba
Permission group
Skupina oprávnení
Ticket Appointments
Ticketové schôdzky
Rule
Pravidlo
Remove this entry
Odstrániť túto položku
Remove
Vymazať
Start date
Počiatočný dátum
End date
Konečný dátum

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 69