Translation

Template: AdminACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
0/1730
Context English Slovak State
Create New ACL Vytvoriť nové ACL
Deploy ACLs Nasadenie ACLs
Export ACLs Exportovať ACL
Filter for ACLs Filter pre ACL
Just start typing to filter... Začni písať pre filtrovanie...
Configuration Import Import konfigurácie
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module. Tu môžete nahrať konfiguračný súbor pre import ACLs do systému. Súbor musí byť v .yml fomáte, exportovaný z ACL editor modulu.
This field is required. Toto pole je povinné.
Overwrite existing ACLs? Prepísať existujúce ACLs?
Upload ACL configuration Nahrať ACL konfiguráciu
Import ACL configuration(s) Importovať ACL konfiguráciu
Description Popis
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. Na vytvorenie nových ACL môžete buď importovať ACLs exportované z iného systému alebo vytvoriť úplne nové.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
ACLs ACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
ACL name Názov ACL
Comment poznámka
Validity platnosť
Export Export
Copy Kopírovať
No data found. Neboli nájdene žiadne dáta.
No matches found. Nebola nájdená zhoda.
Edit ACL %s Upraviť ACL %
Edit ACL Upraviť ACL
Go to overview Prejsť na prehľad
Delete ACL Zmazať ACL
Delete Invalid ACL Zmazať chybný ACL
Match settings Nastavenie zhody
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Nastav zodpovedajúce kritériá pre toto ACL. Použi "vlastnosti" pre zhodu s momentálnou obrazovkou alebo "vlastnosti databázy" pre zhodu atribútov aktuálneho tiketu, ktorý je v databáze.
Change settings Zmena nastavenia

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 18