Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Upload Notification configuration
31/330
Context English Slovak State
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics).
Nahrávaný súbor musí byť v platnom iCAL formáte (.ics).
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions.
Ak požadovaný kalendár tu nie je uvedený, uistite sa, že máte minimálne oprávnenie na jeho vytvorenie.
Upload
Nahrať
Update existing appointments?
Aktualizovať existujúcu schôdzku?
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten.
Všetky existujúce schôdzky v kalendári s rovnakým UniqueID budú prepísané.
Upload calendar
Nahraj kalendár
Import appointments
Import schôdzok
Appointment Notification Management
Menežment notifikácií schôdzok
Add Notification
Pridaj notifikáciu
Edit Notification
Edituj notifikáciu
Export Notifications
Export notifikácií
Filter for Notifications
Filter pre notifikácie
Filter for notifications
Filter pre notifikácie
Here you can upload a configuration file to import appointment notifications to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the appointment notification module.
Tu môžete nahrať konfiguračný súbor na import notifikácií schôdzok do Vášho systému. Súbor musí byť v .yml formáte exportovaný z modulu notifikácií schôdzok.
Overwrite existing notifications?
Prepísať existujúce notifikácie?
Upload Notification configuration
Nahrať konfiguráciu notifikácie
Import Notification configuration
Import konfigurácie notifikácie
List
Zoznam
Delete
Zmazať
Delete this notification
Zmazať túto notifikáciu
Show in agent preferences
Zobraz v nastaveniach agenta
Agent preferences tooltip
Nástrojové tipy vlastností agenta
This message will be shown on the agent preferences screen as a tooltip for this notification.
 
Toggle this widget
 
Events
Udalosti
Event
Udalosť
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria.
 
Appointment Filter
Filter schôdzok
Type
Typ
Title
Názov
Location
Poloha

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 111