Translation

Template: AdminACLEdit
Edit ACL
11/100
Context English Slovak State
Upload ACL configuration Nahrať ACL konfiguráciu
Import ACL configuration(s) Importovať ACL konfiguráciu
Description Popis
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. Na vytvorenie nových ACL môžete buď importovať ACLs exportované z iného systému alebo vytvoriť úplne nové.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
ACLs ACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
ACL name Názov ACL
Comment poznámka
Validity platnosť
Export Export
Copy Kopírovať
No data found. Neboli nájdene žiadne dáta.
No matches found. Nebola nájdená zhoda.
Edit ACL %s Upraviť ACL %
Edit ACL Upraviť ACL
Go to overview Prejsť na prehľad
Delete ACL Zmazať ACL
Delete Invalid ACL Zmazať chybný ACL
Match settings Nastavenie zhody
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Nastav zodpovedajúce kritériá pre toto ACL. Použi "vlastnosti" pre zhodu s momentálnou obrazovkou alebo "vlastnosti databázy" pre zhodu atribútov aktuálneho tiketu, ktorý je v databáze.
Change settings Zmena nastavenia
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Nastav, čo chceš zmeniť, ak kritériá pasujú. Mysli na to, že "možné" je "white list" a "nemožné" je "black list".
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Zobraziť alebo skryť obsah
Edit ACL Information Edituj ACL informáciu
Name Meno
Stop after match Zastav po zhode
Edit ACL Structure Edituj ACL štruktúru
Save ACL Ulož ACL
Save Uložiť

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 27