Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Permission group
17/160
Context English Slovak State
Move into: users can modify appointments in the calendar, but without changing the calendar selection.
Presuň do: užívateľ môže upraviť schôdzky v kalendári, ale bez zmeny výberu kalendára.
Create: users can create and delete appointments in the calendar.
Vytvor: užívatelia môžu vytvoriť a vymazať schôdzky v kalendári.
Read/write: users can manage the calendar itself.
Čítať/Zapisovať: užívatelia môžu menežovať kalendár.
Group
Skupina
Changed
Zmenený
Created
Vytvorený
Download
Stiahnuť
URL
URL
Export calendar
Export kalendára
Download calendar
Stiahni kalendár
Copy public calendar URL
Kopíruj verejnú URL kalendára
Calendar
Kalendár
Calendar name
Názov kalendára
Calendar with same name already exists.
Kalendár s rovnakým názvom už existuje.
Color
Farba
Permission group
Skupina oprávnení
Ticket Appointments
Ticketové schôdzky
Rule
Pravidlo
Remove this entry
Odstrániť túto položku
Remove
Vymazať
Start date
Počiatočný dátum
End date
Konečný dátum
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created.
 
Queues
Fronty
Please select a valid queue.
Prosím zvoľte platnú frontu.
Search attributes
Atribúty vyhľadávania
Add entry
Pridať položku
Add
Pridať
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data.
Definuj pravidlá pre automatické vytvorenie schôdzky v tomto kalendári na základe dát z tiketov.
Add Rule
Pridaj pravidlo
Submit
Odoslať

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 78