Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Type
3/100
Context English Slovak State
Here you can upload a configuration file to import appointment notifications to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the appointment notification module.
Tu môžete nahrať konfiguračný súbor na import notifikácií schôdzok do Vášho systému. Súbor musí byť v .yml formáte exportovaný z modulu notifikácií schôdzok.
Overwrite existing notifications?
Prepísať existujúce notifikácie?
Upload Notification configuration
Nahrať konfiguráciu notifikácie
Import Notification configuration
Import konfigurácie notifikácie
List
Zoznam
Delete
Zmazať
Delete this notification
Zmazať túto notifikáciu
Show in agent preferences
Zobraz v nastaveniach agenta
Agent preferences tooltip
Nástrojové tipy vlastností agenta
This message will be shown on the agent preferences screen as a tooltip for this notification.
 
Toggle this widget
 
Events
Udalosti
Event
Udalosť
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria.
 
Appointment Filter
Filter schôdzok
Type
Typ
Title
Názov
Location
Poloha
Team
Team
Resource
Zdroj
Recipients
Príjemcovia
Send to
Komu
Send to these agents
Poslať týmto agentom
Send to all group members (agents only)
Odoslať všetkým členom skupiny (iba agenti)
Send to all role members
Poslať všetkým členom role
Send on out of office
Pošli Neprítomnosť v kancelárii
Also send if the user is currently out of office.
Pošli aj v prípade, že užívateľ je mimo kanceláriu.
Once per day
Jedenkrát za deň
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport.
 
Notification Methods
Spôsoby notifikácie
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below.
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 124