Translation

Template: AdminACL
No data found.
27/140
Context English Slovak State
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module.
Tu môžete nahrať konfiguračný súbor pre import ACLs do systému. Súbor musí byť v .yml fomáte, exportovaný z ACL editor modulu.
This field is required.
Toto pole je povinné.
Overwrite existing ACLs?
Prepísať existujúce ACLs?
Upload ACL configuration
Nahrať ACL konfiguráciu
Import ACL configuration(s)
Importovať ACL konfiguráciu
Description
Popis
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
Na vytvorenie nových ACL môžete buď importovať ACLs exportované z iného systému alebo vytvoriť úplne nové.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
 
ACLs
ACL
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
 
ACL name
Názov ACL
Comment
poznámka
Validity
platnosť
Export
Export
Copy
Kopírovať
No data found.
Neboli nájdene žiadne dáta.
No matches found.
Nebola nájdená zhoda.
Edit ACL %s
Upraviť ACL %
Edit ACL
Upraviť ACL
Go to overview
Prejsť na prehľad
Delete ACL
Zmazať ACL
Delete Invalid ACL
Zmazať chybný ACL
Match settings
Nastavenie zhody
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Nastav zodpovedajúce kritériá pre toto ACL. Použi "vlastnosti" pre zhodu s momentálnou obrazovkou alebo "vlastnosti databázy" pre zhodu atribútov aktuálneho tiketu, ktorý je v databáze.
Change settings
Zmena nastavenia
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Nastav, čo chceš zmeniť, ak kritériá pasujú. Mysli na to, že "možné" je "white list" a "nemožné" je "black list".
Check the official %sdocumentation%s.
 
Show or hide the content
Zobraziť alebo skryť obsah
Edit ACL Information
Edituj ACL informáciu
Name
Meno
Stop after match
Zastav po zhode

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 24