Translation

Template: AdminGenericInterfaceDebugger
Debugger
8/100
Context English Polish State
CMD
linia poleceń
This command will be executed. ARG[0] will be the ticket number. ARG[1] the ticket id.
Komenda zostanie wykonana. ARG[0] to numer zgłoszenia. ARG[1] to id zgłoszenia.
Delete tickets
Usuń zgłoszenia
Warning: All affected tickets will be removed from the database and cannot be restored!
Uwaga: wszystkie wybrane zgłoszenia będą usunięte z bazy danych i nie będzie można ich przywrócić!
Execute Custom Module
Uruchom własny moduł
Param %s key
Klucz parametru %s
Param %s value
Wartość parametru %s
Results
Wyniki
%s Tickets affected! What do you want to do?
Liczba wybranych zgłoszeń %s. Co chcesz zrobić?
Warning: You used the DELETE option. All deleted tickets will be lost!
Uwaga: Użyta została opcja USUWANIA. Wszystkie usunięte zgłoszenia będą utracone!
Warning: There are %s tickets affected but only %s may be modified during one job execution!
Ostrzeżenie: Istnieje %s zgłoszeń, których dotyczy zadanie ale tylko %s może być zmodyfikowanych przy jednym wykonaniu zadania.
Affected Tickets
Wybrane zgłoszenia
Age
Wiek
GenericInterface Web Service Management
Zarządzanie serwisami sieciowymi GenericInterface
Web Service Management
Zarządzanie Web Service
Debugger
Debugger
Go back to web service
Powróć do usług sieciowych
Clear
Wyczyść
Do you really want to clear the debug log of this web service?
Czy na pewno chcesz wyczyścić log debug tego serwisu sieciowego?
Request List
Lista żądań
Time
Czas
Communication ID
Identyfikator komunikacji
Remote IP
Zdalny IP
Loading
Ładowanie
Select a single request to see its details.
Zaznacz pojedyncze żądanie aby zobaczyć jego szczegóły.
Filter by type
Filtruj po typie
Filter from
Filtruj od
Filter to
Filtruj do
Filter by remote IP
Filtruj po zdalnym IP
Limit
Limit
Refresh
Odswież

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericInterfaceDebugger
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 582