Translation

Template: AdminDynamicFieldDateTime
Here you can restrict the entering of dates of tickets.
65/550
Context English Polish State
This field must be numeric.
To pole musi być numeryczne.
The difference from NOW (in seconds) to calculate the field default value (e.g. 3600 or -60).
Przesunięcie w sekundach względem czasu bieżącego do obliczenia domyślnej wartości pola (mp. 3600 lub -60).
Define years period
Zdefiniuj zakres lat
Activate this feature to define a fixed range of years (in the future and in the past) to be displayed on the year part of the field.
Uaktywnij tę opcję aby zdefiniować ograniczony przedział lat (w przyszłość i przeszłość) wyświetlanych w części "rok" tego pola.
Years in the past
Lata wstecz
Years in the past to display (default: 5 years).
Liczba wyświetlanych lat wstecz (domyślnie: 5 lat).
Years in the future
Lata naprzód
Years in the future to display (default: 5 years).
Liczba wyświetlanych lat naprzód (domyślnie: 5 lat).
Show link
Pokaż odnośnik
Here you can specify an optional HTTP link for the field value in Overviews and Zoom screens.
Tutaj możesz ustalić opcjonalny odnośnik HTTP dla wartości pola, który będzie wyświetlany na ekranach przeglądów i szczegółów.
If special characters (&, @, :, /, etc.) should not be encoded, use 'url' instead of 'uri' filter.
Jeżeli znaki specjalne (&, @, :, /, etc.) nie mogą zostać zakodowane, użyj filtra 'url' zamiast 'uri'.
Example
Przykład
Link for preview
Link do podglądu
If filled in, this URL will be used for a preview which is shown when this link is hovered in ticket zoom. Please note that for this to work, the regular URL field above needs to be filled in, too.
Jeżeli jest wpisany, ten link (URL) będzie używany do podglądu, który będzie widoczny w szczegółach zgłoszenia, gdy najedziesz kursorem na ten link. Zauważ, że żeby ten podgląd działał, pełny adres (URL) w polu powyżej również musi być wpisany.
Restrict entering of dates
Ogranicz zakres wprowadzanych dat
Here you can restrict the entering of dates of tickets.
Tutaj możesz ograniczyć zakres wprowadzanych dat w zgłoszeniach.
Possible values
Dopuszczalne wartości
Key
Klucz
Value
Wartość
Remove value
Usuń wartość
Add value
Dodaj wartość
Add Value
Dodaj Wartość
Add empty value
Dodaj pustą wartość
Activate this option to create an empty selectable value.
Uaktywnij tę opcję by utworzyć pustą, wybieralną wartość.
Tree View
Widok drzewa
Activate this option to display values as a tree.
Aktywuj tę opcję by otrzymać wartości w formie drzewa.
Translatable values
Wartości przetłumaczalne
If you activate this option the values will be translated to the user defined language.
Jeśli uaktywnisz tę opcję, wartości zostaną przetłumaczone na język użytkownika.
Note
Notatka
You need to add the translations manually into the language translation files.
Musisz dodać tłumaczenia ręcznie do plików z tłumaczeniami.
Number of rows
Liczba wierszy

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminDynamicFieldDateTime
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 422