Translation

Template: AdminProcessManagementProcessEdit
Do you really want to delete this Activity?
41/430
Context English Polish State
You can place Activities on the canvas area to assign this Activity to the Process.
Możes umieszczać działania na obszarze projektu aby przypisywać te działania do procesu.
To assign an Activity Dialog to an Activity drop the Activity Dialog element from this sidebar over the Activity placed in the canvas area.
Aby przypisać okno działania do działania, upuść element okna działania z paska bocznego na działanie znajdujące się w obszarze projektu.
You can start a connection between two Activities by dropping the Transition element over the Start Activity of the connection. After that you can move the loose end of the arrow to the End Activity.
 
Actions can be assigned to a Transition by dropping the Action Element onto the label of a Transition.
Akcje mogą być przypisywane do przejść poprzez upuszczanie elementu akcji na etykietę przejścia.
Edit Process Information
Edytuj informacje o procesie
Process Name
Nazwa procesu
The selected state does not exist.
Wybrany stan nie istnieje.
Add and Edit Activities, Activity Dialogs and Transitions
Dodaj i edytuj działania, okna działań i przejścia
Show EntityIDs
Pokaż EntityID
Extend the width of the Canvas
Zwiększ szerokość obszaru projektu
Extend the height of the Canvas
Zwiększ wysokość obszaru projektu
Remove the Activity from this Process
Usuń działanie z tego procesu
Edit this Activity
Edytuj to działanie
Save Activities, Activity Dialogs and Transitions
Zapisz aktywności, dialogi aktywności i przejść
Do you really want to delete this Process?
Czy na pewno chcesz usunąć ten proces?
Do you really want to delete this Activity?
Czy na pewno chcesz usunąć to działanie?
Do you really want to delete this Activity Dialog?
Czy na pewno chcesz usunąć to okno działania?
Do you really want to delete this Transition?
Czy na pewno chcesz usunąć to przejście?
Do you really want to delete this Transition Action?
Czy na pewno chcesz usunąć tę akcję przejścia?
Do you really want to remove this activity from the canvas? This can only be undone by leaving this screen without saving.
Czy na pewno chcesz usunąć to działanie z obszaru projektu? Cofnięcie tego będzie możliwe tylko poprzez opuszczenie tego ekranu bez zapisywania.
Do you really want to remove this transition from the canvas? This can only be undone by leaving this screen without saving.
Czy na pewno chcesz usunąć to przejście z obszaru projektu? Cofnięcie tego będzie możliwe tylko poprzez opuszczenie tego ekranu bez zapisywania.
In this screen, you can create a new process. In order to make the new process available to users, please make sure to set its state to 'Active' and synchronize after completing your work.
Na tym ekranie możesz utworzyć nowy proces. Aby udostępnić proces użytkownikom, ustaw stan na "Aktywne" i zsynchronizuj po zakończeniu.
cancel & close
zrezygnuj i zamknij
Start Activity
Działanie początkowe
Contains %s dialog(s)
Zawiera %s okien
Assigned dialogs
Przypisane okna
Activities are not being used in this process.
Działania nie są używane w tym procesie.
Assigned fields
Przypisane pola
Activity dialogs are not being used in this process.
Okna działań nie są używane w tym procesie.
Condition linking
Łączenie warunkowe
Transitions are not being used in this process.
Przejścia nie są używane w tym procesie.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminProcessManagementProcessEdit
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 1240