Translation

Template: AdminGenericAgent
Run Now!
13/100
Context English Polish State
From
Od
Send message to users
Wyślij wiadomość do użytkowników
Send message to group members
Wyślij wiadomość do członków grupy
Group members need to have permission
Członkowie grupy muszą posiadać uprawnienia
Send message to role members
Wyślij wiadomość do posiadaczy roli
Also send to customers in groups
Wyślij także, do klientów w grupach
Body
Treść
Send
Wyślij
Generic Agent Job Management
Zarządzanie zadaniami automatycznymi
Edit Job
Edytuj Zadanie
Add Job
Dodaj Zadanie
Run Job
Wykonaj Zadanie
Filter for Jobs
Filtr Zadań
Filter for jobs
Filtr zadań
Last run
Ostatnie uruchomienie
Run Now!
Uruchom teraz
Delete this task
Usuń to zadanie
Run this task
Uruchom to zadanie
Job Settings
Ustawienia zadania
Job name
Nazwa zadania
The name you entered already exists.
Podana nazwa już istnieje.
Automatic Execution (Multiple Tickets)
Automatyczne wykonywanie (Wiele Ticketów)
Execution Schedule
Harmonogram wykonania
Schedule minutes
Ustal minuty
Schedule hours
Ustal godziny
Schedule days
Ustal dni
Automatic execution values are in the system timezone.
Wartości automatycznego wykonania są określone dla strefy czasowej systemu.
Currently this generic agent job will not run automatically.
Zadanie nie zostanie uruchomione automatycznie.
To enable automatic execution select at least one value from minutes, hours and days!
Aby uruchomić automatyczne wykonywanie zaznacz przynajmniej jedną wartość dla minut, godzin i dni!
Event Based Execution (Single Ticket)
Wykonywanie bazowane na zdarzeniach (pojedyńcze zgłoszenie)
Event Triggers
Triggery

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 466