Translation

Template: AdminCustomerGroup
Customer Default Groups:
23/240
Context English Polish State
Just use this feature if you want to define group permissions for customers.
Użyj tej funkcji jeśli chcesz określić grupę uprawnień dla klientów.
Enable it here!
Włącz tutaj!
Edit Customer Default Groups
Edytuj Domyślne Grupy Klientów
These groups are automatically assigned to all customers.
Te grupy są automatycznie przypisywane wszystkim klientom.
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
Możesz zarządzać tymi grupami poprzez ustawienia konfiguracji
"CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
Filter for Groups
Filtr dla grup.
Select the customer:group permissions.
Wybierz uprawnienia klient:grupa
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer).
Jeśli nic nie zostało zaznaczone, wtedy nie ma uprawnień w tej grupie (zgłoszenia nie będą dostępne dla klienta).
Search Results
Wyniki wyszukiwania
Customers
Klienci
Groups
Grupy
Change Group Relations for Customer
Zmień relacje grupy dla klienta
Change Customer Relations for Group
Zmień relacje klienta do grup
Toggle %s Permission for all
Przełącz uprawnienie %s dla wszystkich
Toggle %s permission for %s
Przełącz uprawnienie %s dla %s
Customer Default Groups:
Domyślne grupy klientów
No changes can be made to these groups.
Nie można wprowadzić zmian do tych grup.
ro
odczyt
Read only access to the ticket in this group/queue.
Prawo jedynie do odczytu zgłoszeń w tej grupie/kolejce
rw
odczyt/zapis
Full read and write access to the tickets in this group/queue.
Prawa pełnego odczytu i zapisu zgłoszeń w tej grupie/kolejce
Customer User Management
Zarządzanie użytkownikami klientów
Add Customer User
Dodaj użytkownika klienta
Edit Customer User
Edytuj użytkownika klienta
Back to search results
Wstecz do wyników wyszukiwania
Customer user are needed to have a customer history and to login via customer panel.
Aby posiadać historię klienta i umożliwić mu logowanie się do panelu klienta konieczne jest założenie konta użytkownika klienta.
List (%s total)
Lista (%s wszystkich)
Username
Nazwa użytkownika
Email
E-Mail
Last Login
Ostatnie logowanie
Login as
Nazwa użytkownika

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCustomerGroup
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 314