Translation

Template: AdminNotificationEvent
If ArticleCreate or ArticleSend is used as a trigger event, you need to specify an article filter as well. Please select at least one of the article filter fields.
195/1630
Context English Polish State
Links
Linki
View the admin manual on Github
Zobacz Instrukcję administratora na Github
No Matches
Brak Dopasowań
Sorry, your search didn't match any items.
Niestety twoje kryteria wyszukiwania nie pasują do żadnych elementów.
Set as favorite
Ustaw jako ulubiony
Ticket Notification Management
Zarządzanie powiadomieniami
Here you can upload a configuration file to import Ticket Notifications to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the Ticket Notification module.
 
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional ticket filter can be applied below to only send for ticket with certain criteria.
Tu możesz wybrać które zdarzenia będą wywoływać te powiadomienie. Poniżej może zostać zastosowany dodatkowy filtr zgłoszeń by wysyłać powiadomienie tylko dla zgłoszeń spełniających określone kryteria.
Ticket Filter
Filtr zgłoszeń
Lock
Blokada
SLA
SLA
Customer User ID
ID Użytkownika Klienta
Article Filter
Filtr wiadomości
Only for ArticleCreate and ArticleSend event
Tylko w przypadku UtworzeniaWiadomości lub WysłaniaWiadomości
Article sender type
Typ nadawcy wiadomości
If ArticleCreate or ArticleSend is used as a trigger event, you need to specify an article filter as well. Please select at least one of the article filter fields.
Jeśli UtworzenieWiadomości lub WysłanieWiadomości inicjuje jakieś zdarzenie, konieczne jest również określenie filtra wiadomości. Należy wybrać co najmniej jedno pole pole filtrowania wiadomości.
Customer visibility
Widoczność Klienta
Communication channel
Kanał komunikacji
Include attachments to notification
Umieść załączniki w powiadomieniu
Notify user just once per day about a single ticket using a selected transport.
Powiadamiaj użytkownika raz na dzień o pojedynczym tickecie używając wybranego sposobu
This field is required and must have less than 4000 characters.
To pole jest wymagane i musi być krótsze niż 4000 znaków.
Notifications are sent to an agent or a customer.
Powiadomienia są wysyłane do agenta obsługi lub klienta
To get the first 20 character of the subject (of the latest agent article).
Aby uzyskać pierwsze 20 znaków tematu (najnowszej wiadomości agenta).
To get the first 5 lines of the body (of the latest agent article).
Aby uzyskać pierwsze 5 linii treści (najnowszej wiadomości agenta).
To get the first 20 character of the subject (of the latest customer article).
Aby uzyskać pierwsze 20 znaków tematu (najnowszej wiadomości klienta).
To get the first 5 lines of the body (of the latest customer article).
Aby uzyskać pierwsze 5 linii treści (najnowszej wiadomości klienta).
Attributes of the current customer user data
Atrybuty danych obecnego użytkownika klienta
Attributes of the current ticket owner user data
Atrybuty danych użytkownika aktualnego właściciela zgłoszenia
Attributes of the current ticket responsible user data
Atrybuty danych użytkownika aktualnego odpowiedzialnego za zgłoszenie
Attributes of the current agent user who requested this action
Opcje bieżącego agenta, który żądał akcji
Attributes of the ticket data
Atrybuty danych zgłoszenia

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: pole

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminNotificationEvent
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 958