Translation

Template: AdminGenericInterfaceErrorHandlingDefault
Example: Enter '^.*401 Unauthorized.*\\$' to handle only authentication related errors.
102/870
Context English Polish State
The name can be used to distinguish different error handling configurations.
Nazwa może być używana do rozróżniania różnych konfiguracji obsługi błędów.
Please provide a unique name for this web service.
Podaj unikalną nazwę dla tego serwisu sieciowego.
Error handling module backend
Moduł obsługi błędów
This OTRS error handling backend module will be called internally to process the error handling mechanism.
Ten moduł zaplecza obsługi błędów OTRS będzie wywoływany wewnętrznie w celu przetworzenia mechanizmu obsługi błędów.
Processing options
Opcje przetwarzania
Configure filters to control error handling module execution.
Skonfiguruj filtry, aby kontrolować wykonywanie modułu obsługi błędów.
Only requests matching all configured filters (if any) will trigger module execution.
Tylko żądania pasujące do wszystkich skonfigurowanych filtrów (jeśli są) będą pozwalać na wykonanie modułu.
Operation filter
Filtr operacji
Only execute error handling module for selected operations.
Wykonuj tylko moduł obsługi błędów dla wybranych operacji.
Note: Operation is undetermined for errors occuring while receiving incoming request data. Filters involving this error stage should not use operation filter.
Uwaga: Operacja nieokreślona dla błędów występujących podczas odbierania przychodzących danych żądania. Filtry z tym stopniem błędu nie powinny używać filtra operacji.
Invoker filter
FIltr odwołujący
Only execute error handling module for selected invokers.
Wykonuj tylko moduł obsługi błędów dla wybranych odwołań.
Error message content filter
Filtr treści komunikatu o błędzie
Enter a regular expression to restrict which error messages should cause error handling module execution.
Wprowadź wyrażenie regularne, aby ograniczyć, które komunikaty o błędach powinny spowodować wykonanie modułu obsługi błędów.
Error message subject and data (as seen in the debugger error entry) will considered for a match.
Obiekt z komunikatem o błędzie i dane (widoczne w opisie błędu debuggera) zostaną uwzględnione w dopasowaniu.
Example: Enter '^.*401 Unauthorized.*\\$' to handle only authentication related errors.
Przykład: Wprowadź '^.*401 Unauthorized.*\\$', aby obsłużyć tylko błędy związane z uwierzytelnianiem.
Error stage filter
Filtr fazy błędu
Only execute error handling module on errors that occur during specific processing stages.
Moduł obsługi błędów należy uruchamiać wyłącznie w przypadku błędów, które występują podczas określonych etapów przetwarzania.
Example: Handle only errors where mapping for outgoing data could not be applied.
Przykład: błędy związane z obsługą tylko wtedy, gdy nie można zastosować mapowania dla danych wychodzących.
Error code
Kod błędu
An error identifier for this error handling module.
Identyfikator błędu dla tego modułu obsługi błędów.
This identifier will be available in XSLT-Mapping and shown in debugger output.
Ten identyfikator będzie dostępny w XSLT-Mapping i pokazany na wyjściu debuggera.
Error message
Komunikat błędu
An error explanation for this error handling module.
Objaśnienie błędu dla tego modułu obsługi błędów.
This message will be available in XSLT-Mapping and shown in debugger output.
Ta wiadomość będzie dostępna w XSLT-Mapping i pokazana na wyjściu debuggera.
Define if processing should be stopped after module was executed, skipping all remaining modules or only those of the same backend.
Zdefiniuj, czy przetwarzanie powinno zostać zatrzymane po wykonaniu modułu, pomijając wszystkie pozostałe moduły lub tylko te z tego samego zaplecza.
Default behavior is to resume, processing the next module.
Domyślnym zachowaniem jest wznowienie, przetwarzanie następnego modułu.
This module allows to configure scheduled retries for failed requests.
Ten moduł umożliwia skonfigurowanie zaplanowanych ponownych prób dla nieudanych żądań.
Default behavior of GenericInterface web services is to send each request exactly once and not to reschedule after errors.
Domyślnym zachowaniem usług WWW ogólnego interfejsu jest wysyłanie każdego żądania dokładnie jeden raz i nieprzekazywanie po błędach.
If more than one module capable of scheduling a retry is executed for an individual request, the module executed last is authoritative and determines if a retry is scheduled.
Jeśli dla pojedynczego żądania wykonywany jest więcej niż jeden moduł zdolny do planowania ponownej próby, ostatni wykonany moduł jest autorytatywny i określa, czy ponowna próba jest zaplanowana.
Request retry options
Poproś o opcje ponowienia

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericInterfaceErrorHandlingDefault
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 618