Translation

Template: AdminGenericInterfaceErrorHandlingDefault
Example: Enter '^.*401 Unauthorized.*\\$' to handle only authentication related errors.
102/870
Context English Polish State
Invoker filter
FIltr odwołujący
Only execute error handling module for selected invokers.
Wykonuj tylko moduł obsługi błędów dla wybranych odwołań.
Error message content filter
Filtr treści komunikatu o błędzie
Enter a regular expression to restrict which error messages should cause error handling module execution.
Wprowadź wyrażenie regularne, aby ograniczyć, które komunikaty o błędach powinny spowodować wykonanie modułu obsługi błędów.
Error message subject and data (as seen in the debugger error entry) will considered for a match.
Obiekt z komunikatem o błędzie i dane (widoczne w opisie błędu debuggera) zostaną uwzględnione w dopasowaniu.
Example: Enter '^.*401 Unauthorized.*\\$' to handle only authentication related errors.
Przykład: Wprowadź '^.*401 Unauthorized.*\\$', aby obsłużyć tylko błędy związane z uwierzytelnianiem.
Error stage filter
Filtr fazy błędu
Only execute error handling module on errors that occur during specific processing stages.
Moduł obsługi błędów należy uruchamiać wyłącznie w przypadku błędów, które występują podczas określonych etapów przetwarzania.
Example: Handle only errors where mapping for outgoing data could not be applied.
Przykład: błędy związane z obsługą tylko wtedy, gdy nie można zastosować mapowania dla danych wychodzących.
Error code
Kod błędu
An error identifier for this error handling module.
Identyfikator błędu dla tego modułu obsługi błędów.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericInterfaceErrorHandlingDefault
Labels
No labels currently set.
Source string age
7 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 618