Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Send to all group members (agents only)
51/390
Context English Polish State
Agent preferences tooltip
Podpowiedź (etykieta) w preferencjach agenta
This message will be shown on the agent preferences screen as a tooltip for this notification.
Ten komunikat agent zobaczy na ekranie ustawień jako podpowiedź opisująca te powiadomienie.
Toggle this widget
Przełącz ten widget
Events
Zdarzenia
Event
Zdarzenie
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria.
Tu można wybrać, które zdarzenia będą wyzwalać to powiadomienie. Zdefiniowany poniżej dodatkowy filtr wydarzeń może ograniczyć powiadomienia do wydarzeń spełniających określone kryteria.
Appointment Filter
Filtr wydarzeń
Type
Typ
Title
Tytuł
Location
Miejsce
Team
Zespół
Resource
Zasoby
Recipients
Odbiorcy
Send to
Wyślij do
Send to these agents
Wyślij do tych agentów
Send to all group members (agents only)
Wyślij do wszystkich członków grupy (tylko agenci)
Send to all role members
Wyślij do wszystkich członków roli
Send on out of office
Wyślij powiadomienie o nieobecności w biurze
Also send if the user is currently out of office.
Również wyślij jeśli użytkownik jest aktualnie poza biurem
Once per day
Jeden na dzień
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport.
Powiadamiaj użytkownika o pojedynczym wydarzeniu, przy użyciu wybranego transportu, tylko raz dziennie.
Notification Methods
Metoda powiadomienia
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below.
To są metody, które mogą zostać użyte do wysłania tego powiadomienia do każdego z odbiorców. Wybierz przynajmniej jedną metodę poniżej.
Enable this notification method
Włącz tą metodę powiadomienia
Transport
Transport
At least one method is needed per notification.
Wymagana jest przynajmniej jedna metoda na powiadomienie.
Active by default in agent preferences
Domyślnie aktywne w ustawieniach agenta
This is the default value for assigned recipient agents who didn't make a choice for this notification in their preferences yet. If the box is enabled, the notification will be sent to such agents.
Wartość domyślna ustawienia odbioru tego powiadomienia dla agenta, który nie określił jeszcze tej wartości w swoich preferencjach. Jeśli pole jest zaznaczone, powiadomienie będzie do takich agentów wysyłane.
This feature is currently not available.
Ta funkcja jest obecnie niedostępna.
Upgrade to %s
Zaktualizuj do %s
Please activate this transport in order to use it.
Aktywuj ten sposób transportu aby go użyć.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Starting spaces

Source and translation do not both start with same number of spaces

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 132