Translation

Template: AdminGenericAgent
(e. g. 234321)
13/140
Context English Polish State
Schedule days
Ustal dni
Automatic execution values are in the system timezone.
Wartości automatycznego wykonania są określone dla strefy czasowej systemu.
Currently this generic agent job will not run automatically.
Zadanie nie zostanie uruchomione automatycznie.
To enable automatic execution select at least one value from minutes, hours and days!
Aby uruchomić automatyczne wykonywanie zaznacz przynajmniej jedną wartość dla minut, godzin i dni!
Event Based Execution (Single Ticket)
Wykonywanie bazowane na zdarzeniach (pojedyńcze zgłoszenie)
Event Triggers
Triggery
List of all configured events
Lista wszystkich skonfigurowanych zdarzeń
Delete this event
Usuń to zdarzenie
Additionally or alternatively to a periodic execution, you can define ticket events that will trigger this job.
Dodatkowo lub alternatywnie dla wykonywania okresowego możesz zdefiniować zdarzenia które spowodują wykonannie tego zadania.
If a ticket event is fired, the ticket filter will be applied to check if the ticket matches. Only then the job is run on that ticket.
Jeśli zgłoszenie zostanie wykonane wówczas filtr zgłoszeń zostanie wykonany dla sprawdzenia dopasowania zgłoszenia. Tylko wówczas zadanie jest wykonane na danym zgłoszeniu.
Do you really want to delete this event trigger?
Czy na pewno chcesz usunąć ten trigger?
Add Event Trigger
Dodaj trigger
To add a new event select the event object and event name
Aby dodać nowe wydarzenie, wybierz obiekt zdarzenia i nazwę wydarzenia
Select Tickets
Zaznacz zgłoszenia
(e. g. 10*5155 or 105658*)
(np. 10*5155 lub 105658*)
(e. g. 234321)
(np. 3242442)
Customer user ID
ID Użytkownika Klienta
(e. g. U5150)
(np. U4543)
Fulltext-search in article (e. g. "Mar*in" or "Baue*").
Szukanie pełnotekstowe we wiadomości (np. "J*n" lub "Kowalsk*")
To
Do
Cc
DW
Service
Usługa
Service Level Agreement
Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług - Service Level Agreement (SLA)
Queue
Kolejka
State
Stan
Agent
Agent
Owner
Właściciel
Responsible
Odpowiedzialny
Ticket lock
Blokada zgłoszenia
Dynamic fields
Pola dynamiczne
Add dynamic field
 

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 491