Translation

Template: AdminACL
Import ACL configuration(s)
25/270
Context English Polish State
Configuration Import
Import konfiguracji
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module.
Tutaj możesz wgrać pliki konfiguracyjne ACL do systemu. Plik musi być w formacie .yml takim jaki jest eksportowany z modułu edytora ACL.
This field is required.
To pole jest wymagane.
Overwrite existing ACLs?
Nadpisać istniejący ACL?
Upload ACL configuration
Wgraj konfigurację ACL
Import ACL configuration(s)
Importuj konfigurację ACL
Description
Opis
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
By utworzyć nowy ACL możesz importować te uprzednio eksportowane z innego systemu lub utworzyć kompletnie nowe.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
Zmiany dokonane tu dla reguł ACL będą mieć wpływ na zachowanie systemu dopiero po ich wdrożeniu. Podczas wdrażania danych ACL, zmiany zostaną zapisane w konfiguracji.
ACLs
ACLe
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
Proszę zapamiętaj: Ta tabela reprezentuje kolejność wykonania ACLi. Jeśli potrzebujesz by kolejność była inna wówczas proszę zmień odpowiednio ich nazwy.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
Labels
No labels currently set.
Source string age
7 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.pl.po, string 13