Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Color
5/100
Context English Dutch State
Read only: users can see and export all appointments in the calendar. Alleen lezen: gebruikers kunnen alle afspraken in deze kalender raadplegen en exporteren.
Move into: users can modify appointments in the calendar, but without changing the calendar selection. Verplaats naar: Gebruikers kunnen afspraken in de agenda wijzigen, maar zonder de kalender te wijzigen.
Create: users can create and delete appointments in the calendar. Maken: gebruikers kunnen afspraken maken en verwijderen in de kalender
Read/write: users can manage the calendar itself. Lezen/Schrijven: gebruikers kunnen de kalender beheren
Group Groep
Changed Gewijzigd
Created Aangemaakt
Download Downloaden
URL URL
Export calendar Exporteer kalender
Download calendar Download kalender
Copy public calendar URL Kopieer publieke kalender URL
Calendar Kalender
Calendar name Kalender naam
Calendar with same name already exists. Er bestaat al een kalender met deze naam.
Color Kleur
Permission group Permissie groep
Ticket Appointments Ticket afspraken
Rule Regel
Remove this entry Verwijder deze sleutel
Remove Verwijderen
Start date Begindatum
End date Einddatum
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created. Gebruik de opties hieronder om te beperken voor welke tickets er automatisch afspraken worden aangemaakt.
Queues Wachtrijen
Please select a valid queue. Selecteer een geldige wachtrij.
Search attributes Zoekeigenschappen
Add entry Sleutel toevoegen
Add Toevoegen
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data. Definieer regels voor het automatisch aanmaken van afspraken in deze kalender, gebaseerd op gegevens van het ticket
Add Rule Regel toevoegen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 77