Translation

Template: AdminAppointmentImport
Upload
6/100
Context English Dutch State
Start date Begindatum
End date Einddatum
Use options below to narrow down for which tickets appointments will be automatically created. Gebruik de opties hieronder om te beperken voor welke tickets er automatisch afspraken worden aangemaakt.
Queues Wachtrijen
Please select a valid queue. Selecteer een geldige wachtrij.
Search attributes Zoekeigenschappen
Add entry Sleutel toevoegen
Add Toevoegen
Define rules for creating automatic appointments in this calendar based on ticket data. Definieer regels voor het automatisch aanmaken van afspraken in deze kalender, gebaseerd op gegevens van het ticket
Add Rule Regel toevoegen
Submit Versturen
Appointment Import Afspraak importeren
Go back Ga terug
Uploaded file must be in valid iCal format (.ics). Opgeladen bestanden moeten een geldige iCal indeling hebben (.ics)
If desired Calendar is not listed here, please make sure that you have at least 'create' permissions. Als de gewenste kalender hier niet zichtbaar is, controleer dan of je ten minste 'create' rechten hebt.
Upload Upload
Update existing appointments? Bestaande afspraken bijwerken?
All existing appointments in the calendar with same UniqueID will be overwritten. Alle bestaande afspraken in de kalender met dezelfde UniqueID zullen overschreven worden.
Upload calendar Upload kalender
Import appointments Afspraken importeren
Appointment Notification Management Meldingen voor afspraken beheren
Add Notification Melding toevoegen
Edit Notification Bewerk melding
Export Notifications Meldingen exporteren
Filter for Notifications Filter voor notificaties
Filter for notifications Filter voor notificaties
Here you can upload a configuration file to import appointment notifications to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the appointment notification module. Hier kun je configuratiebestanden uploaden om Afspraak Notificaties te importeren. Het bestand moet in .yml formaat zoals geëxporteerd door de notificatie module.
Overwrite existing notifications? Bestaande meldingen overschrijven?
Upload Notification configuration Upload meldingconfiguratie
Import Notification configuration Melding configuratie importeren
List Overzicht

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentImport
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 98