Translation

Template: AdminAttachment
Filename
12/100
Context English Dutch State
Additional recipient email addresses Aanvullende ontvanger e-mailadres
This field must have less then 200 characters. Dit veld mag maximaal 200 karakters bevatten
Article visible for customer Article zichtbaar voor klant
An article will be created if the notification is sent to the customer or an additional email address. Wanneer de melding wordt verstuurd naar de klant of een extra e-mail adres, wordt een artikel aangemaakt.
Email template Email sjabloon
Use this template to generate the complete email (only for HTML emails). Gebruik deze template om de complete mail te genereren (alleen voor HTML email).
Enable email security Email beveiliging inschakelen
Email security level Niveau van email beveiliging
If signing key/certificate is missing Als signeer sleutel/certificaat ontbreekt
If encryption key/certificate is missing Als encryptie sleutel/certificaat ontbreekt
Attachment Management Beheer bijlagen
Add Attachment Nieuwe bijlage
Edit Attachment Bijlage bewerken
Filter for Attachments Filter op bijlagen
Filter for attachments Filter op bijlagen
Filename Bestandsnaam
Download file Download bijlage
Delete this attachment Verwijder bijlage
Do you really want to delete this attachment? Ben je zeker dat je deze bijlage wil verwijderen?
Attachment Bijlage
Auto Response Management Beheer automatische antwoorden
Add Auto Response Nieuw automatisch antwoord
Edit Auto Response Bewerk automatisch antwoord
Filter for Auto Responses Filter op automatische antwoorden
Filter for auto responses Filter op automatische antwoorden
Response Antwoord
Auto response from Automatisch antwoord van
Reference Referentie
To get the first 20 character of the subject. Voor de eerste 20 tekens van het onderwerp.
To get the first 5 lines of the email. Voor de eerste vijf regels van het e-mail bericht.
To get the name of the ticket's customer user (if given). Om de naam van de klant te verkrijgen (indien gegeven)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAttachment
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 183