Translation

Template: AdminACL
Overwrite existing ACLs?
29/240
Context English Norwegian Bokmål State
ACL Management Administrasjon: ACL
Actions Handlinger
Create New ACL Opprett ACL
Deploy ACLs Distribuere ACLer
Export ACLs Eksporter ACLer
Filter for ACLs Filter for ACLer
Just start typing to filter... Bare start å skrive, for å filtrere...
Configuration Import Import av konfigurasjon
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module. Her kan du laste opp en konfigurasjonsfil for å importere ACLer til systemet ditt. Filen må være på .yml format som eksportert av ACL editor modulen.
This field is required. Dette feltet er obligatorisk.
Overwrite existing ACLs? Overskriv eksisterende ACLer?
Upload ACL configuration Last opp ACL konfigurasjon
Import ACL configuration(s) Importer ACL-konfigurasjon(er)
Description Beskrivelse
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. For å opprette en ny ACL kan du enten importere ACLer som ble eksportert fra et annet system eller opprettet en helt ny ACL.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Endringer i ACLene her påvirker bare systemets oppførsel dersom du distribuerer ACL-dataene etterpå. Ved å distribuere ACL-dataene, vil de nye endringene bli skrevet til konfigurasjonen.
ACLs ACLer
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Obs! Denne tabellen representerer eksekveringssekvensen på ACL'ene. Dersom du trenger å endre på sekvensen på hvilke ACL'er som utføres, vær vennlig å endre navnet på de berørte ACL'ene.
ACL name ACL navn
Comment Kommentar
Validity Gyldighet
Export Eksporter
Copy Kopier
No data found. Ingen data funnet.
No matches found. Ingen treff funnet
Edit ACL %s Endre ACL %s

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nb_NO.po, string 11