Translation

Template: AdminACLEdit
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
197/1750
Context English Macedonian State
ACLs
ЛКПа
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
Забелешка: Оваа табела го претставува распоредот на извршување на ЛКПата. Ако имате потреба да го проментире распоредот на извршување на ЛКПата, ве молиме сменете ги имињата на засегнатите ЛКПа.
ACL name
ЛКП име
Comment
Коментари
Validity
Валидност
Export
Извоз
Copy
Копирај
No data found.
Не се пронајдени податоци.
No matches found.
Не е пронајдено.
Edit ACL %s
уреди ЛКП %s
Edit ACL
 
Go to overview
Оди на преглед
Delete ACL
Избриши ЛКП
Delete Invalid ACL
Избриши невалиден ЛКП
Match settings
прилагодувања на Натпревар
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Постави содветен критериум за ова ЛКП. Користи 'Properties' за да одговара на сегашниов екран или 'PropertiesDatabase' за да одговара на атрибутите на сегашниов тикет кој е во базата со податоци.
Change settings
Измени прилагодување
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Поставете ги промените за совшаѓањата со овој критериум. Имајте на ум дека 'Possible' е белата листа, 'PossibleNot' е црната листа.
Check the official %sdocumentation%s.
 
Show or hide the content
Прикаже или скрие содржината
Edit ACL Information
 
Name
Име
Stop after match
Стоп по натпревар
Edit ACL Structure
 
Save ACL
 
Save
Зачувај
or
или
Save and finish
Зачувај и заврши
Cancel
Откажи
Do you really want to delete this ACL?
Дали навистина саката да го избиршете ова ЛКП?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode.
Креирај нов ЛКП со доставување на податоци од формуларот. По креирањето на ЛКПто, ќе бидете во можност да го додадете конфигурациски ставки во режим на уредување.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
Labels
No labels currently set.
Source string age
8 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.mk.po, string 32