Translation

Template: AdminACLEdit
Edit ACL
0/100
Context English Macedonian State
Upload ACL configuration Прикачи ЛКП конфигурација
Import ACL configuration(s) Увези ЛКП конфигураци(а/и)
Description Опис
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. За да креирате нов ЛКП можете или увоз ЛКП кои се извезуваат од друг систем или се создаде комплетен нов.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Менување на ЛКПата тука има само ефект на однесувањете на системот , ако ги распоредите податоците на ЛКП подоцна. Со распоредувањето на податоците на ЛКП, најново направените промени ќе бидат запишани во конфигурацијата.
ACLs ЛКПа
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Забелешка: Оваа табела го претставува распоредот на извршување на ЛКПата. Ако имате потреба да го проментире распоредот на извршување на ЛКПата, ве молиме сменете ги имињата на засегнатите ЛКПа.
ACL name ЛКП име
Comment Коментари
Validity Валидност
Export Извоз
Copy Копирај
No data found. Не се пронајдени податоци.
No matches found. Не е пронајдено.
Edit ACL %s уреди ЛКП %s
Edit ACL
Go to overview Оди на преглед
Delete ACL Избриши ЛКП
Delete Invalid ACL Избриши невалиден ЛКП
Match settings прилагодувања на Натпревар
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Постави содветен критериум за ова ЛКП. Користи 'Properties' за да одговара на сегашниов екран или 'PropertiesDatabase' за да одговара на атрибутите на сегашниов тикет кој е во базата со податоци.
Change settings Измени прилагодување
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Поставете ги промените за совшаѓањата со овој критериум. Имајте на ум дека 'Possible' е белата листа, 'PossibleNot' е црната листа.
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Прикаже или скрие содржината
Edit ACL Information
Name Име
Stop after match Стоп по натпревар
Edit ACL Structure
Save ACL
Save Зачувај

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.mk.po, string 27