Translation

Template: AdminACLEdit
Show or hide the content
28/240
Context English Macedonian State
Validity Валидност
Export Извоз
Copy Копирај
No data found. Не се пронајдени податоци.
No matches found. Не е пронајдено.
Edit ACL %s уреди ЛКП %s
Edit ACL
Go to overview Оди на преглед
Delete ACL Избриши ЛКП
Delete Invalid ACL Избриши невалиден ЛКП
Match settings прилагодувања на Натпревар
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Постави содветен критериум за ова ЛКП. Користи 'Properties' за да одговара на сегашниов екран или 'PropertiesDatabase' за да одговара на атрибутите на сегашниов тикет кој е во базата со податоци.
Change settings Измени прилагодување
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Поставете ги промените за совшаѓањата со овој критериум. Имајте на ум дека 'Possible' е белата листа, 'PossibleNot' е црната листа.
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Прикаже или скрие содржината
Edit ACL Information
Name Име
Stop after match Стоп по натпревар
Edit ACL Structure
Save ACL
Save Зачувај
or или
Save and finish Зачувај и заврши
Cancel Откажи
Do you really want to delete this ACL? Дали навистина саката да го избиршете ова ЛКП?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Креирај нов ЛКП со доставување на податоци од формуларот. По креирањето на ЛКПто, ќе бидете во можност да го додадете конфигурациски ставки во режим на уредување.
Calendar Management
Add Calendar
Edit Calendar
Calendar Overview

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.mk.po, string 36